Viestintäohje viestintäverkostolle

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020
viestintäohje viestintäverkostolle


Viestintäohjeet on tarkoitettu kaikille ohjelmaviestinnän tekijöille ohjelman viestintäverkostossa.
Ohjelmaviestinnän perusviesti on, että maaseutu tarjoaa koko maalle ratkaisuja kilpailukyky-,
ympäristö- ja ilmastokysymyksiin. Viestinnällä tulee tavoittaa erilaisia kohderyhmiä kuten
potentiaaliset tuensaajat, maaseutuverkoston toimijat, päättäjät ja suuri yleisö.


Ohjelmaviestinnän tavoitteena on, että:
• ohjelman mahdollisuudet tunnetaan ja varat hyödynnetään (potentiaaliset tuensaajat)
• ohjelman vaikutukset tiedostetaan ja tietoa EU-rahoituksen tuloksista on saatavilla
(tuensaajat, suuri yleisö, päättäjät)
• yhteistyö maaseututoimijoiden kesken lisääntyy, hyvät ideat ja käytännöt leviävät ja
osaaminen lisääntyy (maaseutuverkoston toimijat, maaseudun kehittäjät)
• yhä useampi allekirjoittaa väitteen, että maaseutu tuottaa hyvinvointia koko maalle ja voi
osaltaan ratkaista kilpailukyky-, ilmasto- ja ympäristökysymyksiä (suuri yleisö, päättäjät).

Viestinnässä korostetaan hyviä käytäntöjä ja käytetään ymmärrettävää kieltä. EU:n roolista
rahoittajana kerrotaan luontevasti muun asian yhteydessä. Viestintäohjeet perustuvat Euroopan
komission asetukseen 808/2014, liitteeseen III.


Ohjelman viestintäverkostossa jokainen viestii


Maaseutuohjelman viestintää tehdään laajassa yhteistyössä, jossa mukana ovat maa- ja
metsätalousministeriö, Maaseutuvirasto, ELY-keskukset ja Leader-ryhmät. Nämä tahot ovat
nimenneet ohjelman viestintäverkostoon edustajansa, joka vastaa ohjelmaviestinnästä ja osallistuu
viestintäverkoston työskentelyyn. Viestintäverkosto toimittaa viestintämateriaalia ohjelmaviestinnän
käyttöön (esim. Maaseutu.fi), hyödyntää maaseutuverkoston viestintämateriaaleja, tekee yhteistyötä
keskenään ja seuraa viestinnän toteutumista.


Viestintäverkoston kokoontumisiin kutsutaan nimetyn viestintäverkoston lisäksi tilanteen mukaan
myös muita maaseutuviestintää tekeviä tahoja.


Maaseutu.fi on maaseutuohjelman verkkosivusto, joka kokoaa yhteen ohjelman hyvät käytännöt ja
ajankohtaiset uutiset eri puolilta Suomea. Voit osallistua Maaseutu.fi:n sisällöntuotantoon esimerkiksi
ilmoittamalla tapahtuman tapahtumakalenteriin tai tuottamalla jutun.


Maaseutuohjelman kuvapankin kuvia voit käyttää ohjelmaan liittyvässä viestinnässä. Kuvapankista
saat myös tarvittavat logot. Kuvapankki: http://maaseutu.kuvat.fi/

Viestinnän seuranta


Ohjelman viestintäverkostolla on yhteiset viestinnän mittarit, jotka raportoidaan vuosikertomuksessa.
• Verkkoviestintä ja sosiaalinen media (kanavien määrä, kävijämäärät, seuraajamäärät)
• Tapahtumien määrä ja osallistujamäärät
• Painettujen julkaisujen määrä ja verkkojulkaisut
• Maaseutuverkoston käyttöön toimitettujen artikkelien määrä
• Viestinnän palautekyselyt ja itsearviointi onnistumisesta, mm. miten kohderyhmät on
tavoitettu, miten toiminta on näkynyt mediassa, miten hyödynnettiin maaseutuverkoston
materiaaleja ja palveluita, miten tehtiin viestintäyhteistyötä muiden alueiden kanssa?

Viestintäkäytännöt


Ohjelman ja rahaston nimi
Ohjelman nimeä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 käytetään kaikissa
virallisissa yhteyksissä kuten päätöksissä, lomakkeissa ja muistioissa. Toiston välttämiseksi voi
käyttää lyhennettyä muotoa maaseutuohjelma. Ohjelmalla ei ole suomenkielistä kirjainlyhennettä.
Maaseutuohjelma on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston osarahoittama.
Rahastosta voi käyttää myös lyhennettä maaseuturahasto (pienellä alkukirjaimella). Muuta nimitystä
tai kirjainlyhennettä ei rahastosta suomen kielellä käytetä. Ruotsiksi rahaston nimi on Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling ja siitä voi käyttää kirjainlyhennettä EJFLU.

Logojen käyttö
Kaikesta ohjelman rahoituksella tehdystä materiaalista ja viestinnästä on käytävä ilmi EU:n
rahoitusosuus. Tämä tehdään käyttämällä Euroopan unionin lippua ja maaseuturahaston
tunnuslausetta: "Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi
maaseutualueisiin".


Pääsääntöisesti lausetta käytetään aina, kun sille on riittävästi tilaa eli tekstistä on saatava selvä. Jos
lauseelle ei ole tilaa, kirjoitetaan lipun alle rahaston lyhenne
”maaseuturahasto”:

EU-lippujen rinnalla käytetään myös ohjelmalogoa:Leader-työstä viestittäessä käytetään EU-lipun ja tunnuslauseen lisäksi EU:n Leader-logoa:
Suomen Leader-brändille on oma logonsa:Leader-brändi luo yhtenäisen kuvan Leader-toiminnasta ja on kaikkien Leader-toiminnasta kertovien
käytössä. Lisäohjeita Leader-brändin mukaiseen viestintään löydät brändimanuaalista:

Logot ja EU-lipun saat Maaseutu.fi:n kuvapankista


Kun tuotetaan ohjelmaa ja sen tukia koskevia julkaisuja, tulee julkaisusta käydä ilmi, mikä taho vastaa
tietosisällöstä ja antaa tarvittaessa lisätietoja. Tämä voidaan ilmaista esimerkiksi lisäämällä oman
organisaation logo tai yhteystiedot julkaisuun.


Kun käytetään useita logoja samassa julkaisussa, yksikään tunnus ei saa olla arvokkaammin esitetty
(paikka, koko) kuin Euroopan unionin lippu.


Tärkeitä osoitteita
Maaseutuohjelman verkkosivusto arkisto.maaseutu.fi
Leader-toiminnan verkkosivusto www.leadersuomi.fi
ELY-keskusten verkkosivusto www.ely-keskus.fi
MMM:n verkkosivusto www.mmm.fi
Maaseutuviraston verkkosivusto www.mavi.fi
Viestintäverkoston FB-ryhmä https://www.facebook.com/groups/1525353491086866/
Maaseutuohjelman kuvapankki http://maaseutu.kuvat.fi/
Maaseutu – Tilaa elämälle (FB) https://www.facebook.com/JaljetTulevaisuuteen
Maaseutuverkoston YouTube-tili https://www.youtube.com/user/maaseutuverkosto/videos
Maaseutuverkosto Instagramissa https://instagram.com/maaseutufi/
Maaseutuverkoston Twitter-tili www.twitter.com/MaaseutuFi
Leader – paikallisesti kehittäen https://fi-fi.facebook.com/leaderpaikallisesti

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020