Valtakunnalliset hankkeet kaudella 2014-2020

ELY-keskukset valitsevat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavat valtakunnalliset hankkeet. Tutustu rahoitettavaksi valittuihin hankkeisiin.

Käynnissä olevat valtakunnalliset hankkeet (suluissa päättymispäivämäärä)

Tutustu hankkeisiin:

Maaseutuyritysten omistajanvaihdosekosysteemin kehittäminen - Valtakunnallinen matalan kynnyksen palveluverkosto myyjille ja ostajille 

Hanke vastaa tutkittuun tietoon pohjautuviin haasteisiin: maaseudun elinvoimaisuus ja siihen kytkeytyvä omistajanvaihdoshaaste, jatkaja- ja ostajapula erityisesti maaseudulla, omistajanvaihdosten matalan kynnyksen neuvonnan saavutettavuus maaseudulla ja maaseudun yrittäjien ohjautuminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa asiantuntijapalveluihin. Tavoitteena on rakentaa toimintamallit maaseutuyritysten myyjien ja ostajien ohjautumisesta omistajanvaihdospalvelujen aktiivisiksi käyttäjiksi sekä rakentaa ja pilotoida valtakunnallinen matalan kynnyksen palveluverkosto edistämään maaseutuyritysten omistajanvaihdoksia.

Lue lisää hankkeesta ja tilaa uutiskirje täältä.

Hankkeen toteuttaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy  

Yhteyshenkilö: Elina Varamäki

Valtakunnallinen omistajanvaihdoksen osaamiskeskittymä - VALO  

Hankkeessa syntyy VALO-osaamiskeskittymä. Osaamiskeskittymän tavoitteena on vahvistaa omistajanvaihdospalvelujen tasapuolista saatavuutta, vahvistaa eri toimijoiden rooleja, hyödyntää eri toimijoiden parhaat käytännöt ja tuottaa sähköisiä erityispalveluja ja verkkokoulutusta. Hankkeessa kehitetään valtakunnallinen palvelualusta, joka mahdollistaa sähköisten erityispalvelujen helpon saatavuuden. Sähköiset palvelut sujuvoittavat erityisesti harvaanasuttujen alueiden omistajan- ja sukupolvenvaihdoksia.

Hankkeen toteuttaa Oulun yliopisto.

Yhteyshenkilö: Yliopistotutkija Kai Hänninen, kai.hanninen@oulu.fi, p. 040 5747951

Lisätietoja hankkeesta.

Omistajanvaihdoksella kasvua puutuotealalle

Omistajanvaihdoksella kasvua puutuotealalle -hankkeessa aktivoidaan puutuotealan yrittäjät omistajanvaihdokseen valmistautumiseen.
Hankkeessa luodaan muillekin toimialaloille sopiva yleinen omistajanvaihdoksen malli.

Puutuotealan mikro- ja pienyrityksille luodaan käytännön etenemispolkuja liiketoiminnan jatkumiseen omistajanvaihdoksen kautta. Vahvan toimialaosaamisen tuella ja yrittäjien omilla ehdoilla yrityksille tehdään tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävä kehittämis- ja toimenpidesuunnitelma, jonka avulla arvioidaan yrityksen arvo ja realistiset vaihtoehdot omistajanvaihdokselle. Omistajanvaihdosta vauhditetaan mm. kohtauttamalla kasvuyrityksiä sekä luopumista harkitsevia puutuotealan yrityksiä.

Tavoitteena on toimialan tuottavuuden, osaamisen ja imagon parantaminen sekä maaseutualueiden elinvoiman ja kilpailukyvyn säilyttäminen puuta jalostavien yrityksien työllistämisvaikutusten kautta.

Hankkeen toteuttajat:
Suomen metsäkeskus, hankekumppanina Puuteollisuusyrittäjät ry

Yhteistyössä: Suomen Yrittäjät ry, Puutuoteteollisuus ry, Sahateollisuus ry, Suomen Sahayrittäjät ry, Hirsitaloteollisuus ry ja Varsipuu ry.

Hankeaika: 1.1.2022 - 30.06.2024

Seuraa: Twitter @puutuoteala
Liity viestinnän vastaanottajaksi: https://bit.ly/2USJ9lj

Lisätietoja:
Jouni Silvast (jouni.silvast@metsakeskus.fi)
Janne Liias (janne.liias@puuteollisuusyrittajat.fi)

Lue lisää Omistajanvaihdoksella kasvua puutuotealalle -hankkeesta.

Kyläkauppa 2.0 

 Kyläkaupoilla on koko Suomen elintarvikehuollon ja asuttavuuden säilymisessä suuri merkitys turvata alueidensa elinvoimaa, huoltovarmuutta ja usein muidenkin tärkeiden lähipalveluiden säilymistä paikkakunnalla. Suuret yhteiskunnalliset muutokset haastavat pohtimaan uusia toimintoja ja mahdollisuuksia. Valtakunnallisena toteutettavan hankkeen tavoitteena on valmentaa, aktivoida ja luoda mahdollisuuksia kestävän liiketoiminnan kehittämiseen kyläkaupoissa. Pidemmällä tähtäimellä toimenpiteillä edistetään kyläkauppojen säilymistä maaseudulla ja varmistetaan lähipalveluiden saatavuus, jo olemassa olevien lisä- ja valinnaisten palveluiden jatkuminen ja mahdollisten uusien palveluiden avaaminen. Ulkoisella viestinnällä vahvistetaan positiivista mielikuvaa kyläkaupoista, kannustetaan lähialueen palveluiden suosimiseen ja sitä kautta työpaikkojen säilymiseen alueella.

Lisätietoa hankkeesta löydät täältä.

Hankkeen toteutusaika 1.11.2021 - 31.8.2023

Hankkeen toteuttaja: Suomen Yrittäjäopisto Oy  

Yhteyshenkilön nimi: Vesa Hildén

Autiotalot ja hiljaiset kiinteistöt hyötykäyttöön – Autiotalot hanke

Tavoitteena on kehittää autiotalojen ja muutoin vähällä käytöllä olevien maaseudun kiinteistöjen verkkoalusta, jonka kautta saadaan tieto kiinteistöistä laajasti julkisuuteen. Rakennukset saadaan hyötykäyttöön ja maaseudulle elinvoimaa näiden uusiokäytöstä. Maalle muuttaminen helpottuu ja samalla myös yritystoimintaan sopivia kiinteistöjä saadaan tarvitsevien käyttöön. Hankkeessa luodaan kiinteistöjen omistajien ja rakennusten käyttöoikeudesta kiinnostuneiden osapuolten kohtaamispaikka. Kysymys ei ole kiinteistöjen myynnistä vaan kiinteistöjen hyötykäytön mahdollistamisesta.

Hankkeen toteuttaa Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry .

Yhteyshenkilö: Janne Tyynismaa, projektpäällikkö, janne.tyynismaa@mtk.fi, p. 020 413 2035

Lisätietoa hankkeesta löydät täältä.

Kiertotaloudesta lisää kilpailukykyä elintarvikevientiin (KIKE)  
Ilmastoviisaita tuotteita vientiin – kilpailukykyä maaseudun tuotteille

Kiertotaloudesta lisää kilpailukykyä elintarvikevientiin (KIKE) -hanke tarjoaa maaseudulla sijaitseville elintarvikevalmistajille uusinta tietoa bio- ja kiertotalousalan osaamisesta, ja opastaa käyttämään tätä tietoa tuotekehityksessä.

Bio- ja kiertotaloudella voi luoda tuotteisiin lisää arvoa ja kasvattaa tuottoa, vähentää kuluja, kehittää brändiä tai pienentää riskejä. Hanke auttaa samalla kertomaan kuluttajille tuotteiden ympäristöhyödyistä ja miten ostopäätöksillä voi vaikuttaa ympäristön tilaan.

Tärkeänä osana hanketta on myös viennin edistäminen. KIKE-hanke auttaa avaamaan tuotteille myyntikanavia ulkomailta.

Lue lisää KIKE-hankkeesta.

KIKE-hanke 1.1.2022 – 30.6.2024 auttaa maaseudun elintarviketuottajia saavuttamaan uutta kilpailukykyä bio- ja kiertotaloudesta ja edistää elintarvikevientiä. Hanketta rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma.

Ilmastoviisas ja muutosjoustava ruokajärjestelmä pellolta kuluttajalle  (MURU)

MURU-hankkeen päätavoitteita ovat:

 • välittää tietoa ruokajärjestelmän muutosjoustavuuteen vaikuttavista tekijöistä, tunnistaa ruokajärjestelmän vahvuuksia ja tuottaa ratkaisuja sen rakenteellisiin ja alueellisiin ongelmakohtiin yhdessä toimijoiden kanssa.
 • tuottaa tapahtumia ja materiaaleja, joiden avulla viljelijät saavat tukea ilmastoviisaaseen ja muutosjoustavaan tulevaisuuteen sopeutumiseen ja voivat lisätä elinvoimaisuuttaan ja kilpailukykyään
 • tehdä vuorovaikutteista viestintää niin tapahtumissa, verkkotapahtumissa kuin verkkoviestinnän kautta.

Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä ovat viljelijät, maaseutuyrittäjät, opiskelijat ja maaseudun muut toimijat, joilla on kiinnostusta lisätä tietämystä sopeutumiskyvystä ja muutosjoustavuuden edistämisestä. Muita hyödynsaajia ovat lisäksi ruokajärjestelmän muut toimijat, aluekehittämisen toimijat, sekä toimijat tutkimuksen, hallinnon ja opetuksen aloilla sekä kuluttajat.

Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2022-31.12.2024. Hanke on rahoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta (2014 – 2020) ja sen toteuttaja on Luonnonvarakeskus.

Lisätietoja: Karoliina Rimhanen (karoliina.rimhanen@luke.fi)

Lue lisää MURU-hankkeesta.

Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta

Hankkeen tavoitteena on saada lämpö- ja voimalaitosten eri tuhkajakeet hyötykäyttöön kustannustehokkaasti ja niin, että tuhkasta saadaan paras mahdollinen lisäarvo ja kaatopaikalle menevä tuhkan määrä minimoituu.

Hankkeen tavoitteet:

 1. Lisätä tietoa tuottamalla tietopaketti työoppaana tuhkan tuottajille ja käyttäjille
 2. Parantaa tuhkan hyötykäyttäjien liiketoimintamahdollisuuksia ja luoda mahdollisuuksia uudelle vastuulliselle yritystoiminnalle
 3. Vahvistaa tuhkan hyötykäyttökohteiden ympäristöturvallisuutta
 4. Laatia paikkatietoon pohjautuva ratkaisu, jonka avulla tuhkan tuottajat voivat löytää tuhkan eri jakeille parhaat mahdolliseen hyötykäyttäjät
 5. Parantaa tuhkan hyötykäyttömahdollisuuksia yritysneuvonnan kehittämisellä.
 6. Lisätä viestinnän keinoin tuhkaan liittyvää ympäristötietoutta ja tuoda esille tuhkan hyödyntämisen kytkökset vastuulliseen liiketoimintaan.
 7. Tulosten jalkautus, jotta yritykset pystyvät hyödyntämään toimintamallia jokapäiväisessä työssä.

Lisätietoja: Tommi Tenhola, Tapio Oy, (tommi.tenhola(at)tapio.fi)

Lue lisää Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -hankkeesta

Kestävää kehitystä maatalouteen uusilla teknologioilla

Digitaalinen murros etenee maataloudessa vauhdilla – esimerkiksi peltorobotiikka, sensoritekniikka ja konenäkö kehittyvät nopeasti. Mutta millaisia hyötyä uudet teknologiat tuovat maatalouden kilpailukyvylle?
TTS Työtehoseuran koordinoima Kestävää kehitystä maatalouteen uusilla teknologioilla-hanke (2019-2021) nostaa keskusteluun puolueetonta tietoa ja uusia ratkaisuja robotiikan, automatiikan ja älyteknologian hyödyntämisestä maataloudessa.

Teknologiatreffeillä ja maastopäivillä vahvistuu tutkimuksen, koulutuksen, neuvonnan ja käytännön tekijöiden välinen vuoropuhelu. Hankkeen rahoituslähteenä on EU:n maaseuturahasto, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma. Yhteistyössä ovat mukana ProAgria Keskusten liitto, HAMK ja Luonnonvarakeskus Luke.

Seuraa some-kanavilla
Facebookissa Uudet Teknologiat & Maatalous

Twitter @UTekn_maatalous

YouTubessa Uudet Teknologiat & Maatalous

Peltoheitot ja suonpohjat metsittämällä hiilinieluiksi

Hankkeen päätavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla Suomen hiilinieluja voidaan lisätä metsittämällä suonpohjia ja heikkotuottoisia tai viljelystä poistuneita maatalousmaita taloudellisesti, sosiaalisesta ja ekologisesti kestävällä tavalla.

 • paikkatietoa hyödyntävien menetelmien ja työkalujen kehittäminen potentiaalisten metsityskohteiden etsimiseen
 • metsityksen menetelmiä, tuloksia, kannattavuutta ja koealaverkostoa havainnollistavan nettisivun ja karttasovelluksen rakentaminen
 • metsityksen hiilikompensaatiomallin rakentaminen ja siihen tarvittavien hiilensidontalaskelmien tuottaminen
 • tiedotusmateriaalin tuottaminen ja tiedon levitys eri kanavien kautta
 • metsityshankkeiden aktivointi

Valtakunnallinen Peltoheitot ja suonpohjat metsittämällä hiilinieluiksi -hanke toteutetaan yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Lisätietoja: Mira Isoniemi (mira.isoniemi@metsakeskus.fi)

Lue lisää: Peltoheitot ja suonpohjat metsittämällä hiilinieluiksi

KUMAKKA – Kumppanuusmaataloudella kestävyyttä, kilpailukykyä ja maatalouden arvostusta

Hankkeen tavoite: Nostaa, kehittää ja vahvistaa kumppanuusmaataloutta kestävän kehityksen toimintana, kuluttaja-tuottajasuhteen vahvistajana, taloudellisesti kannattavana ruoantuotannon mallina ja lähiruoan jakeluketjuna sekä tavanomaisessa että luonnonmukaisessa tuotannossa.

Hanke
1. tuottaa uutta tietoa ja ymmärrystä kumppanuusmaataloudesta, sen kestävyydestä ja toteuttamisesta (selvitys kumppanuusmaataloudesta paikallisena ruokajärjestelmänä sekä tuottajan ja kuluttajan kohtaamispaikkana)
2. vahvistaa kumppanuusmaataloutta toteuttavien sekä sen harjoittamisesta ja kehittämisestä kiinnostuneiden tahojen yhteistyötä ja osaamista (kumppanuusmaatalouden verkosto)
3. tuottaa verkostoyhteistyönä ja hankkeessa tehdyn selvityksen pohjalta esityksen kumppanuusmaatalouden edistämiseksi
4. tiedottaa kumppanuusmaataloudesta monipuolisesti ja monen kanavan kautta

Hankkeen toteuttaa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti yhteistyössä Luomuliiton kanssa

Ota yhteyttä: Ritva Mynttinen, ritva.mynttinen@helsinki.fi

Lue lisää KUMAKAN kotisivulta

Turvike, Turvetta korvaavat uusiutuvat kuivikemateriaalit

Turve sopii kuivikkeeksi eläinsuojiin sekä lypsykarjalle, lihanaudoille, emakoille, porsaille, siipikarjalle, hevosille että turkiseläimille ja tilat käytävätkin sitä vuosittain runsaat miljoona kuutiota. Turvekuivike vähentää lannan typen haihtumista, hajuhaittoja sekä ravinteiden ja haitta-aineiden huuhtoutumista.

Koska turve luetaan fossiiliseksi luonnonvaraksi, sen käyttöä tulee ympäristösyistä vähentää ja siirtyä uusiutuviin ja/tai kierrätyspohjaisiin materiaaleihin. Selvitysten mukaan suomaan tehollinen päästökerroin on keskimäärin noin 6 % korkeampi kuin turpeen polton päästökerroin ja 20 % korkeampi kuin kivihiilen polton päästökerroin. Haasteena on löytää kohtuuhintaisia, korvaavia materiaaleja, joilla voidaan saavuttaa vastaavat kuivikeominaisuudet kuin turpeella ja joita olisi lisäksi hygieenistä ja turvallista käyttää.

Tässä hankkeessa selvitetään teollisuustuotannon sivujakeiden ja muiden uusien kuitumateriaalien soveltuvuutta kuivikekäyttöön testaamalla niiden ominaisuuksia pienimittakaavaisilla kokeilla että käytännön mittakaavassa. Lisäksi selvitetään korvaavien kuivikkeiden mahdolliset vaikutukset lannan kierrätykseen ja jatkojalostukseen. Elinkaariarvioinnilla todennetaan uusien kuivikevaihtoehtojen ja niiden käyttöketjujen ympäristövaikutukset turpeen käyttöön verrattuna. Lisäksi arvioidaan korvaavien kuivikkeiden kustannusvaikutuksia.

Yhteyshenkilö Katariina Manni, Luke
(katariina@manni@luke.fi)
Kotisivut Turvike

SUPERHYVÄ - Uusilla avauksilla menestykseen

Tavoitteena on auttaa elintarvikealan yrityksiä kehittämään hyvinvointituotteisiin liittyvän markkinatiedon, uuden raaka-ainetietouden, tuotekehityksen ja valmistusteknologioiden avulla uusia tuotteita ja ratkaisuja, joiden avulla yritykset voivat saavuttaa uutta liiketoimintaa ja parantaa kannattavuuttaan. Hyvinvointituotteita ovat mm. kasvistuotteet, erityisruokavaliotuotteet, ravintolisät, funktionaaliset tuotteet, superfood-tyyppiset tuotteet, hyönteistuotteet sekä luonnonkosmetiikka ja syötävä kosmetiikka. Hankkeen kohderyhmänä ovat maaseudulla sijaitsevat pienyritykset.

Hakija: Foodwest Oy,
Hankeaika:

Yhteyshenkilö Eeva-Liisa Häkli
Kotisivut SUPERHYVÄ

Luomubuumi -Lisää luomutuotteita rohkeilla kokeiluilla ja paremmalla osaamisella

Kasvava luomukysyntä tarjoaa paljon uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä maatiloille että kotimaisille elintarvikeyrityksille, joista valtaosa on maaseudun pieniä toimijoita. Päätavoitteena on rohkaista maaseudun yrittäjiä ja yritystoiminnan aloittamista suunnittelevia näkemään luomun kasvava kysyntä ja sen tarjoamat mahdollisuudet sekä lisätä suomalaisten luomuelintarvikkeiden ja luomuluonnontuotteiden tuotantoa.

Hakija: Luonnonvarakeskus, yhteyshenkilö Sari Iivonen
Kotisivu Luomubuumi

Tiedolla hyönteisalan tulevaisuuteen

Hankkeessa haetaan uusinta tietoa hyönteisalan yrittäjyyteen liittyen. Saatua tietoa jaetaan alueilla tarkoituksena lisätä hyönteisalalla aloittavien tai uutta liiketoimintaa suunnittelevien yritysten ymmärrystä hyönteisalan erityispiirteistä sekä mahdollisuuksia hyödyntää alueellisia vahvuuksia sekä arvoverkkoja.

Hakija: Luonnonvarakeskus

yhteyshenkilö Susanne Heiska
Kotisivu Tiedolla hyönteisalan tulevaisuuteen

More than honey / Muutakin kuin hunajaa

Tavoitteena on tuottaa Suomen oloihin sopeutuneiden mehiläisemojen kasvattamiseen sekä mehiläispesän muiden tuotteiden (kuhnuritoukat, perga, siitepöly, propolis, emomaito, mehiläisvaha) laadukkaaseen tuottamiseen ja kaupallistamiseen liittyvää osaamista. Hankkeessa syntyy yhteistoimintaa, jonka ansiosta Suomen mehiläistarhauksen kannattavuus ja kilpailukyky paranevat ja alan koulutuskanavat monipuolistuvat.

Hakija: Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML ry
Hankeaika: 1.9.2018 - 28.2.2021

yhteyshenkilö Anneli Salonen
Esittelysivu More than honey

Export Factory for Bio-Forestry

Tarkoituksena on koota osaajia EXPORT FACTORY - vientitoiminnan kiihdyttämöön, joka auttaa metsäbiotalouden yrityksiä kansainvälistymään. Tavoitteena on tuottaa yrityksille merkittävää tiedon ja osaamisen lisäystä yritysten oman toiminnan, uusien tai parannettujen tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseksi. Hankkeessa tämä tieto jaetaan neuvontaan ja koulutukseen osallistuvien yritysten kanssa ja sovitetaan se yhdessä liiketoiminnan tarpeisiin.

Hakija: Suomen metsäkeskus, yhteyshenkilö Jouni Silvast
Kotisivut Export Factory for Bio-Forestry

MarketWise -kansainvälisen markkinatiedon välityshanke

Hanke välittää kansainvälistä markkinatietoa elintarvikealan mikro- ja pk-yrityksille. Tavoitteena on yritysten tuotekehityksen, innovoinnin ja kansainvälistymisvalmiuksien edistäminen tiedonvälityksen keinoin. MarketWise -hanke seuraa vientimarkkinoiden kehitystä, analysoi ja välittää tietoa yrityksille helposti saatavilla olevassa muodossa. Hankkeen tuloksena elintarvikealan yleinen kansainvälisen markkinaymmärryksen taso nousee ja yritykset saavat paremmat valmiudet korkean lisäarvon tuotteiden kehittämiseen kansainvälisille markkinoille. Hanke aktivoi yrityksiä viennin uralle ja parantaa siten etenkin maaseudun yritystoiminnan harjoittamisen edellytyksiä.

Hakija: Fennopromo Oy
Hankeaika: 1.9.2018 - 31.8.2020

yhteyshenkilö Eeva-Liisa Lilja
Kotisivu MarketWise

Hungry for Finland - Ruokamatkailun tuotteistaminen

Tavoitteena on saada ruokamatkailu alueellisesti näkyvämpään rooliin niin kotimaassa kuin kv-markkinoilla ja tuottaa yhdistelmätuotteita, joissa ruoka on houkutteleva tekijä. Hungry for Finland - ruokamatkailun tuotteistamishanke täydentää alueellisia ja paikallisia hankkeita valtakunnallisesti tuoden yhtenäisiä työkaluja ja sparrausta. Hanke tehostaa asiakas- ja markkinaymmärrystä, kansainvälistymis- ja vientiosaamista, kestävää kehitystä ruokamatkailussa sekä avauksia kansainvälisille markkinoille elämyksellisten ruokamatkailutuotteiden myötä.

Hakija: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, yhteyshenkilö Kristiina Havas
Kotisivu Hunry for Finland

Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi (MAHVA)

Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa ja osaamista julkisista hankinnoista pk-yrityksissä ja hankintoja tekevissä yksiköissä, jotta maaseudun yritysten kilpailukyky kasvaisi. Hanke haluaa luoda ja vahvistaa yhteistyötä ja kumppanuuksia pk-yrittäjien kesken sekä edistää vuoropuhelun syntymistä pk-yritysten ja hankintoja tekevien välillä. Hankkeessa keskitytään neljään maaseudun yritystoiminnan näkökulmasta keskeiseen teemaan: kuljetus, ympäristöpalvelut, energia ja ruoka.

Hakija: Turun yliopisto, yhteistyökumppaneina Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti ja Savon koulutuskuntayhtymä.
Hankeaika: 1.1.2018 - 30.6.2020

Yhteyshenkilö: Päivi Töyli, Turun yliopisto, etunimi.sukunimi@utu.fi, p. 040 189 1929
Kotisivu Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi


Maaseudun kuljetusten ja liikkumisen digiboksi

Hankkeessa kerätään, työstetään ja jaetaan tietoa, kuinka 1.7.2018 voimaan astuva laki liikenteen palveluista vaikuttaa maaseudulla kuljetuksiin ja liikkumiseen. Tärkeää on viestiä siitä, kuinka muutos voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla erilaisissa maaseudun pk-yrityksissä. Hankkeen tavoitteena on lisätä maaseudun pk-yritysten valmiuksia liikenteen ja kuljetusten muutokseen sekä digitaalisuuden hyödyntämiseen.

Tutustu hankkeen kotisivuihin: www.vtt.fi/maasdigiboksi

Hakija: Vaasan yliopisto, yhteistyökumppanina VTT Oy
Hankeaika: 1.1.2018 - 29.2.2020

Yhteyshenkilö: Heli Siirilä, Vaasan yliopisto, etunimi.sukunimi@uva.fi, p. 029 4498 557

Päättyneet valtakunnalliset hankkeet


Virtuaaliluonto

Hankkeen tavoitteena on lisätä matkailijamääriä suomalaisissa luonto- ja maaseutumatkailukohteissa ja kehittää matkailun digitaalista osaamista Suomessa. Virtuaaliluonto on digitaalinen palvelukokonaisuus, joka yhdistää suomalaisen luonnon vahvuudet ja mahdollisuudet sekä verkossa että matkailukohteessa houkuttelevaksi digitaalisesti elettäväksi ja koettavaksi elämykseksi. Hankkeessa pilotoidaan virtuaalisia, digitaalisia ja "pelillistettyjä" luontoelämyksiä ja kehittävän arvioinnin kautta skaalataan ne valtakunnallisesti siten, että samanlaisen virtuaalisen luontokokemuksen voi kokea luonnossa eri puolilla Suomea.

Kotisivu: http://virtual.outdoorsfinland.com/

Hakija: Lahden ammattikorkeakoulu
Yhteistyössä: Itä-Suomen yliopisto, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Karelia ammattikorkeakoulu
Hankeaika: 1.3.2016 - 28.2.2019

Yhteyshenkilö: Pirjo Räsänen, Lahden ammattikorkeakoulu, p. 044 708 1242


Arktisuus elintarvikeviennin kärkenä - Arktisen ruuantuotannon lisäarvotekijät, konseptointi ja hyödyntäminen vientimarkkinoilla

Hankkeen tavoitteena on kehittää elintarvikealan vientiedellytyksiä rakentamalla arktisuudesta ja sen tuomasta lisäarvosta kilpailuvaltti suomalaiselle elintarvikeviennille. Hanke kokoaa pohjoiseen sijaintiimme perustuvat ruuantuotannon lisäarvotekijät ja vahvuudet arktisuuskonseptiksi, jota hyödyntäen maaseudulla toimivat maa- ja elintarvikealan yrittäjät voivat erilaistaa tuotteitaan, tehostaa markkinointiaan ja tunnistaa uusia liiketoiminta- ja markkinamahdollisuuksia. Hankkeessa tuotetaan ja välitetään tietoa sekä työstetään yrityksille välineitä siihen, miten hyödyntää arktisuutta sekä kotimaassa että vientimarkkinoilla.

Kotisivu: https://www.arcticfoodfromfinland.fi/

Hakija: Luonnonvarakeskus​
Yhteistyössä: Ruokatieto Yhdistys ry, Reilua.fi
Hankeaika: 1.1.2016 - 31.3.2019

Yhteyshenkilö: Jaana Kotro, Luonnonvarakeskus, p. 029 532 6703, etunimi.sukunimi@luke.fi


Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle (Vilma)

Hankkeen päätavoite on edistää maaseudun tarpeista lähtevää ilmastotyötä, sekä ilmastonmuutoksen hillintää että ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumista. Hanke tiedottaa käytännönläheisesti ja monipuolisesti ilmastotoimista, jotka auttavat maatiloja varautumaan ilmastonmuutokseen ja edistävät sopeutumiskyvyn tietotaitoa suomalaisilla maatiloilla. Hanke jalostaa ja välittää tietoa sekä vahvistaa tietopohjaa ja toimintahalua maaseudun ja maatalouden ilmastoviisaiden ratkaisujen edistämiseksi. Hanke tukee sekä maatalouden ilmastoviisaiden ratkaisujen kehittämistä että myös laajemmin maaseutua elinympäristönä, sen elinvoimaisuutta ja elinkeinoelämän kestävyyttä

Hakija: Luonnonvarakeskus
Hankeaika: 1.11.2015 - 31.10.2018

Yhteyshenkilö: Riitta Savikko, Luonnonvarakeskus, etunimi.sukunimi@luke.fi, 0295326778


Puutarhatuotannon uusi kiertotalous – uutta arvoa ja liiketoimintaa (ArvoBio)

Hankkeen tavoitteena on uusien innovatiivisten ratkaisujen kehittäminen puutarhatuotannon hävikin vähentämiseksi ja sivutuotteiden hyötykäytön tehostamiseksi. Kiertotalouteen pohjautuvat uudet ratkaisut ja toimintamallit tuovat hyötyä useille toimijoille; tuottajat saavat aiemmin myymättä jääneille ja huonompilaatuisille tuotteilleen ja sivutuotteilleen uusia markkinakanavia ja lisäarvoa, käyttäjät/jalostajat saavat raaka-ainevaihtoehtoja ja uusia tuotemahdollisuuksia, ja samalla luodaan hyödyntämisketjun eri vaiheisiin sijoittuvia uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Kotisivu

Hakija: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Hankeaika: 1.12.2015 - 31.5.2019

Yhteyshenkilö Maritta Kymäläinen


Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin

Hanke parantaa valtakunnallisesti hajallaan olevien pienteurastamoiden ja niiden yhteydessä toimivien myyntipisteiden tuottavuutta ja kilpailukykyä. Hankkeen keskeisinä tavoitteina on pienteurastamojen ja niiden yhteydessä toimivien myyntipisteiden laadullisen osaamisen, tehokkuuden ja elinvoimaisuuden parantaminen. Toimenpiteet kohdistuvat erityisesti elintarvike- ja pakkauslainsäädäntöön liittyvän osaamisen lisäämiseen ja Oiva-järjestelmän sisäistämiseen, lopetusasetukseen liittyvien velvoitteiden täyttämiseen ja sitä kautta eläinten hyvinvoinnin lisäämiseen, talous-, verkkokauppaosaamisen tehostamiseen ja siihen liittyvien logististen mahdollisuuksien laajempaan hyödyntämiseen sekä tiedon lisäämiseen ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyvistä kysymyksistä.

Hakija: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Hankeaika: 1.10.2015 - 31.12.2018

Yhteyshenkilö: Liisa Mikkola


Uudistuva hevostalous

Uudistuva hevostalous-hankkeessa edistetään elinkeinotoimintaa ja vahvistetaan toimialan yhteiskunnallisen merkityksen tunnettuutta. Yrittäjiä kannustetaan kysyntälähtöiseen ajatteluun ja tarttumaan trendien tuomiin mahdollisuuksiin, uudistumaan ja näin parantamaan liiketoiminnan kilpailukykyä. Läpileikkaavina aiheina ovat vastuullisuus ja kestävyys: hevosista, ihmisistä ja ympäristöstä huolehtiminen.

Hakija: Hämeen ammattirkorkeakoulu Oy
Hankeaika: 1.10.2015 - 31.12.2018

Yhteyshenkilö: Sirpa Pussinen

Uudet Teknologiat & Maatalous

Työtehoseuran koordinoiman Kestävää kehitystä maatalouteen uusilla teknologioilla -hankkeen (2019-21) tavoitteena on, että tietoa välittämällä ja osaamista yhdistämällä maatalousyrittäjät löytävät uusia vaihtoehtoja ympäristön kuormituksen vähentämiseen ja työmenetelmien kehittämiseen. Eri näkökulmia yhdistämällä tuotetaan puolueetonta tietoa sekä rakennetaan verkosto tutkimuksen, koulutuksen, neuvonnan ja käytännön välille.

Hakija: Työtehoseura
Yhteyshenkilö:
Reetta Palva


Outdoors Finland (OF) kansainvälistymisohjelma 2015-2018 (Päättynyt)

OF kansainvälistymisohjelma koordinoi teeman mukaista kehittämistä pysyvistä matkailutoimijoista koostuvan koordinaattoriverkoston kanssa sekä tarjoaa kansainvälistymisohjelman, joka auttaa maaseudun mikro- ja pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille, mistä matkailualan suurin kasvu on odotettavissa. Hankkeen toimenpiteet toteuttavat kaikilta osin matkailun tiekartan strategisia painopisteitä. Hankkeessa rakennetaan matkailun luontoreitistöjen koordinointiverkosto ja valmennetaan alueet kehittämään matkailullisesti vetovoimaisia luontoreittejä.

Hakija: Finpro Oy
Hankeaika: 1.11.2015 - 30.6.2018

Yhteyshenkilö Heli Saari


ERIHYVÄ – erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia (Päättynyt)

Hankkeen tavoitteena on auttaa osallistuvia yrityksiä ja alkutuotannon edustajia sekä muita kohderyhmien edustajia kehittämään osaamistaan tuotekehitykseen ja tutkimukseen, elintarviketurvallisuuteen ja laatujärjestelmiin, kaupallistamiseen ja kansainvälistymiseen, raaka-aineiden tuottamiseen sekä erityisruokavalioita noudattavien kuluttajien tarpeisiin liittyen. Hankkeessa toteutetaan yhteensä 10 tilaisuutta työpajoineen, joissa eri osaamisalueita tuodaan monipuolisesti ja käytännönläheisesti esille.

Kotisivu: https://www.erihyva.fi/

Hakija: Foodwest Oy
Hankeaika: 1.1.2016 - 30.6.2018

Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Lehto

Metsäpalvelumarkkinat uudistuvat – metsäpalveluyrittäjyys kasvuun (Päättynyt)

Hankkeen tavoitteena on metsäpalveluyrittäjyyden edistäminen metsäpalveluyrittäjien osaamista kehittämällä sekä hakemalla ja kehittämällä metsäpalveluyrittäjyyden kasvun lähteitä. Hankkeen toimenpiteitä ovat metsäpalveluyrityksille räätälöidyt ajankohtaisseminaarit, metsäpalveluyritysten havaintometsät, metsäpalveluyritysten ja niiden asiakkaiden kontaktipäivät, varamiespalvelu -konseptin testaus ja käyttöönoton valmennus sekä toimivien yhteistyösuhteiden luominen alueiden kehittämisorganisaatioihin ja kehityshankkeisiin.

Hakija: Suomen metsäkeskus
Hankeaika: 1.1.2016 - 31.12.2017

Yhteyshenkilö: Jorma Vierula
https://www.metsakeskus.fi/​

Finnish food innovations 2.0 (Päättynyt)

Hanke ohjaa suomalaisia elintarvikealan mikro-, pieniä ja keskisuuria yrityksiä innovoimaan asiakaslähtöisiä lisäarvotuotteita kansanvälisille markkinoille. Hanke auttaa yrityksiä hankkimaan tietoa ulkomaisista markkinamahdollisuuksista ja luomaan tiedon pohjalta uusia tuotekehitysideoita sekä kokoaa poikkitieteellisen osaajaverkoston yritysten tekemän tuotekehityksen tueksi. Hankkeen päätavoitteena on lisätä ja monipuolistaa vientituotteiden määrää, jota suomalaiset elintarvikeyritykset tarjoavat kansainvälisille markkinoille.

Hakija: Fennopromo Oy
Hankeaika: 1.5.2016 - 30.6.2018

Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Lilja, eeva-liisa.lilja@fennopromo.com


Lisätietoja Hämeen ELY-keskuksesta:
kehittämispäällikkö Timo Kukkonen, 0295 025 065
asiantuntija Lassi Hurskainen, 0295 025 046
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Hankkeista saa lisätietoja myös suoraan hankkeiden yhteyshenkilöiltä.

Muokkauspäivämäärä: Jun 9, 2022