Maaseudun innovaatioryhmä-hankkeiden (EIP) toinen hakukierros käynnissä 2.-31.5.2022

Tältä sivulta löydät ohjeet EIP-haun toisen vaiheen hakuilmoituksen jättämiseen.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020 rahoitetaan maaseudun innovaatioryhmiä EU:n elpymisvälineen lisävaroilla vuosina 2021-2022 (https://arkisto.maaseutu.fi/elpymisrahoitus). Julkista rahoitusta on käytettävissä yhteensä 6 miljoonaa euroa.

EIP-hankkeen tavoitteena alkutuotannon innovaatio ja sen käyttöönotto

Maaseudun innovaatioryhmä eli EIP (”European Innovation Partnership”) –ryhmän tavoitteena on lisätä maatalouden ja muun alkutuotannon tuottavuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä alkutuotantoon liittyvien yritysten (maatalous, metsätalous, maataloustuotteiden jalostus tai biotalous) sekä alan asiantuntijoiden välisenä yhteistyönä. Hanketta toteuttamaan muodostetaan maaseudun innovaatioryhmä. Maaseudun innovaatioryhmän tavoitteena on ratkaista etukäteen tunnistettu ongelma tai saattaa uusi innovaatio käytäntöön. Innovaation tai ongelman ratkaisun pitää perustua alkutuotantoyritysten tarpeisiin ja liittyä alkutuotannon uudistamiseen tai biotalouden edistämiseen.

Tässä innovaatiolla tarkoitetaan maaseudun elinkeinotoimintaa koskevaa merkittävää uudistusta, joka perustuu käytännössä syntyneeseen tarpeeseen. Innovaatio voi koskea myös toimintatapoja ja toimintamalleja, jotka lisäävät tehokkuutta ja tuottavuutta. Koska tavoitteena on uudistuminen ja toiminta, jolla on uutuusarvoa, hankkeen aikana syntyvän innovaation tulee olla kokonaan uusi tai sellainen, jota ei ole aikaisemmin kokeiltu Suomessa.

Maaseudun innovaatioryhmän toiminta toteutetaan kehittämishankkeena. Hanke voidaan toteuttaa missä tahansa Manner-Suomen alueella. Mielellään mukana saisi olla toimijoita useammasta maakunnasta, koska EIP-hankkeet ovat valtakunnallisia. Hankkeessa voi olla mukana myös kansainvälistä yhteistyötä, jota toteutetaan esim. yhteistyössä muiden EU-maiden EIP-ryhmien kanssa. Maaseudun innovaatioryhmä-hanketta voi toteuttaa 1-3 vuoden ajan, kuitenkin korkeintaan 31.12.2024 asti.

Hankkeen toteuttajana maaseudun innovaatioryhmä eli EIP-ryhmä

Hankkeen toteuttamisessa mukana olevat muodostavat yhdessä maaseudun innovaatioryhmän (EIP-ryhmä). Maaseudun innovaatioryhmä koostuu vähintään kahdesta osapuolesta; henkilöstä tai yhteisöstä. Koska kyseessä on ryhmä, on kuitenkin suositeltavaa, että siinä olisi mukana vähintään kolme eri osapuolta.

Ryhmässä on oltava mukana vähintään yksi edustaja kahdesta seuraavasta:

 1. maatalouden, metsätalousalan, maataloustuotteiden jalostuksen tai ja näihin liittyvät biotalousalan yritykset
 2. ratkaistavan ongelman/ innovaation kannalta oleelliset asiantuntijat (organisaatiot), esim. tutkijat, neuvojat, yhdistykset.

Maaseudun innovaatioryhmän kehittämän idean ja uudistuksen on oltava yhteydessä ryhmässä mukana oleviin alkutuotantoyrityksiin ja niiden toimintaan.

Uudet EIP-ryhmät edistävät digitalisaatiota, vihreää kasvua ja resilienssiä

EU:n elpymisvälineen lisävaroilla rahoitetaan maaseudun innovaatioryhmiä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 - 2020 kautta vuosina 2021-2022. Käytettävissä on yhteensä 6 miljoonaa euroa julkista rahoitusta. Tavoitteena on rahoittaa yhteensä 20 uutta maaseudun innovaatioryhmää.

Maaseudun innovaatioryhmä -hankkeiden perusedellytysten lisäksi uusien EIP-hankkeiden pitää elpymisvarojen tavoitteiden mukaisesti edistää alkutuotannon digitalisaatiota, kehittää uusia ympäristöystävällisiä ratkaisuja (vihreä kasvu) tai lisätä alkutuotannon sopeutumiskykyä muuttuviin olosuhteisiin (resilienssi).

Tuensaajat:

Hankkeeseen osallistujat muodostavat yhdessä maaseudun innovaatioryhmän. Yksi innovaatioryhmän jäsenorganisaatioista toimii hankkeen vastuullisena toteuttajana, jolle tuki myönnetään. Vastuullinen toteuttaja voi olla julkisoikeudellinen yhteisö, esim. kehittäjäorganisaatio. Hankkeessa tuensaajia voivat olla julkisoikeudelliset tai yksityisoikeudelliset yhteisöt, kuten pk-yritykset, tutkimusyksiöt tai kehittämisorganisaatiot, säätiöt, oppilaitokset, kunnat tai yhdistykset. EIP-ryhmän kehittämistyössä voi olla mukana myös yksittäisiä henkilöitä ja/tai yrittäjiä.

EIP-hankkeessa mukana oleviksi maatalousalan yrityksiksi luetaan maatilat ja sellaisia maataloustuotteita jalostavat yritykset, joiden lopputuote määritellään edelleen maataloustuotteeksi (ns. Annex I -tuotteet). Mukana olevien metsätalousalan yritysten toimiala liittyy metsänhoitoon, puun tuotantoon tai sellaisiin metsien hoidon ja käytön toimenpiteisiin, jotka edellyttävät puun jalostusta tai kauppaa, esim. puun korjuu ja kuljetukset. Biotalousalan yrityksistä mukana voivat ovat sellaiset yritykset, jotka saavat raaka-aineensa maataloudesta tai metsätaloudesta tai joiden tuottaman lopputuotteen (esim. bioenergia) käyttäjiä ovat maatalouden tai metsätalouden yritykset.

Hakemuksessa on esitettävä osapuolten väliset menettelyt eli sitoumukset ja sopimukset, joilla määritellään maaseudun innovaatioryhmän eri osapuolten oikeudet ja vastuut sekä toiminnan, talouden että tulosten suhteen. Samoin määritellään mahdollinen tuen siirto hankkeen vastuullisen toteuttajan ja innovaatioryhmän muiden osapuolten välillä.

Tukikelpoisuuskriteerit ja valintakriteerit:

Päästäkseen varsinaiseen valintavaiheeseen hakemuksen on täytettävä maaseudun innovaatioryhmän yleiset tukikelpoisuuskriteerit, jotka ovat seuraavat:

 1. Hankkeen/ maaseudun innovaatioryhmän aloitteentekijänä tai muuten aktiivisena osapuolena on vähintään yksi maatalouden, metsätalousalan, maataloustuotteiden jalostuksen tai edellä mainittuja hyödyttävä biotalousalan yritys.
 2. Hankkeessa/ maaseudun innovaatioryhmässä on mukana vähintään yksi hankkeen kannalta oleellinen asiantuntija tai organisaatio. EIP-ryhmässä kokonaisuudessaan tulee olla vähintään kaksi osapuolta, mutta on suositeltavaa, että osapuolia olisi ainakin kolme.
 3. Hakemuksessa on määritelty mukana olevien alkutuotantoyritysten toimintaan liittyvä ongelma, jonka osapuolet aikovat ratkaista (innovaatio)
 4. Hakemuksessa on kerrottu, miten EIP-ryhmä edistää elpymisvarojen tavoitteita (ts. digitalisaatiota, vihreää kasvua tai resilienssiä).
 5. Hakemus sisältää hankesuunnitelman, jossa määritellään edellä mainittu EIP-ryhmän selvitettävänä oleva ongelma ja tarve, suunniteltu toiminta sekä odotettavissa olevat tulokset.
 6. Hakemuksessa on kuvattu EIP-ryhmän sisäiset menettelyt ja mahdolliset tuensiirrot, joilla varmistetaan sen toiminnan ja päätöksenteon avoimuus ja vältetään eturistiriidat.
 7. Hakemus sisältää viestintäsuunnitelman. Tähän sisältyy tiedottaminen sekä hankkeen aikana, että tuloksista hankkeen päätyttyä ja lisäksi tiedottaminen kansainvälisesti EU:n EIP-AGRI -verkoston kautta.

Maaseudun innovaatioryhmien valintaryhmä arvioi seuraavien valintakriteereiden perusteella, missä määrin EIP-hakemus:

 1. edistää ohjelman strategian ja elpymisvälineen tavoitteiden toteutusta sekä ongelmanratkaisua (25 %)
 2. tuottaa uutta elpymisvälineen tavoitteita tukevaa liiketoimintaa (25 %)
 3. osoittaa hankkeen tarvelähtöisyyttä, parhaan tiedon käyttöä (ryhmän koostumus) ja sitoutumista (25 %)
 4. hankesuunnitelma on laadukas, kustannustehokas ja toteutettava (25 %)

Tukikelpoiset kustannukset:

Tukikelpoisia ovat yhteistyöstä syntyvät kustannukset ja hankkeesta syntyvät kustannukset:

 1. Palkka- ja palkkiokustannukset
 2. Matkakustannukset
 3. Ostopalveluiden hankinta
 4. Tilavuokrat
 5. Materiaali- ja muut toteutuksen kannalta välttämättömät kustannukset

Hankkeeseen voi liittyä myös kokeellista kehittämistä, kuten pilotointia ja demonstraatioita.

Tällöin sovelletaan EU:n yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen (EU) N:o 651/2014 määrittelyä kokeellisesta kehittämisestä:

Kokeellisella kehittämisellä tarkoitetaan olemassa olevan tieteellisen, teknisen, liiketoiminta- ja muun relevantin tiedon ja taitojen hankkimista, yhdistämistä, muokkaamista ja käyttöä, jonka tavoitteena on kehittää uusia tai parannettuja tuotteita, prosesseja tai palveluja. Tämä voi kattaa esimerkiksi toiminnan, jonka tarkoituksena on uusien tuotteiden, prosessien tai palveluiden peruskäsitteiden määrittely, suunnittelu ja dokumentointi. Kokeellinen kehittäminen voi sisältää uusien tai parannettujen tuotteiden, prosessien tai palvelujen prototyypit, esittely- ja pilottihankkeet, testauksen ja validoinnin sellaisessa ympäristössä, joka edustaa käytännön toimintaolosuhteita. Tällöin ensisijaisena tavoitteena on tehdä uusia teknisiä parannuksia tuotteisiin, prosesseihin tai palveluihin, jotka eivät pääosin ole vielä vakiintuneita. Kaupallisesti hyödynnettävissä olevien prototyyppien ja pilottihankkeiden kehittäminen on mahdollista, jos prototyyppi on lopullinen kaupallinen tuote ja kun sen tuottaminen pelkästään esittelyä ja validointia varten olisi liian kallista.

Kokeellinen kehittäminen ei tarkoita olemassa oleviin tuotteisiin, tuotantolinjoihin, valmistusmenetelmiin, palveluihin tai muihin meneillään oleviin toimiin rutiininomaisesti tai säännöllisin väliajoin tehtäviä muutoksia, vaikka kyseiset muutokset merkitsisivät parannuksia.

Pilotti-investointi tarkoittaa investointia, jolla kokeillaan maaseudun innovaatioryhmän kehittämistyön tuloksena syntyneen idean toimivuutta käytännössä.

Kokeiluun liittyvät pilotti-investoinnin kustannukset ovat tukikelpoisia yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen ja maatalouden ja maaseudun ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisesti (komission asetus (EU) N:o 651/2014, artikla 25 ja komission asetus (EU) N:o 702/2104 artikla 31). Tukikelpoisia ovat hankinnat, jotka liittyvät pilotti-hankkeissa tarvittavien välineiden ja laitteiden kustannuksiin siltä osin ja siltä ajalta, kun niitä on käytetty EIP-hankkeessa. Jos tällaisia välineitä ja laitteita käytetään hankkeen päättymisen jälkeen, tukikelpoisia ovat ainoastaan poistokustannukset, jotka vastaavat hankkeen kestoa laskettuna yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaan;

EIP-toimenpiteessä ei toteuteta normaaliin yksittäisen yrityksen tai olemassa olevan arvoketjun kasvuun liittyviä hankkeita tai alihankintana suoritettuja tutkimushankkeita, ellei niiden tuloksia julkisteta. Uuden kehitetyn prototyypin tai tuotteen kaupalliseen tuotantoon tai hyödyntämiseen liittyvät kustannukset ja tuen saajien normaalin toiminnan kustannukset jäävät myös tuen ulkopuolelle. Tukea ei kohdenneta pientä yritystä suuremman yrityksen jo kaupallistetun tuotteen kehittämiseen tai markkinointiin.

EIP-ryhmän toimintaan ja toiminnan tulokseen voi liittyä myös tuotannollinen investointi. Rahoitus investointiin haetaan erillisellä hakemuksella. Investointiin liittyvä tukihakemus voidaan tehdä samanaikaisesti maaseudun innovaatioryhmä -hankkeen hakemuksen kanssa tai hankkeen aikana.

Tukitasot:

Maaseudun innovaatioryhmä -hankkeen tukitaso on 100 % hyväksyttävistä kustannuksista. Tämä koskee innovaatioryhmässä ryhmän jäsenten yhteistyönä tekemää kehittämistyötä.

Silloin kun hankkeen hyödynsaaja on yritys, on varmistettava, ettei tuki muodostu valtiontueksi. Tällöin hankkeen tulee täyttää komission asetuksen (EU) N:o 702/2014 artiklassa 31 määritellyt edellytykset:

 • Tukea voidaan myöntää mikroyrityksille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yritykset)
 • Tuetun hankkeen on oltava kyseisen maa- tai metsätalousalan tai maa- tai metsätalouden alasektorin kaikkien yritysten edun mukainen
 • Ennen tuetun hankkeen aloituspäivää internetissä on julkaistava seuraavat tiedot:
  a) tieto siitä, että tuettu hanke on tarkoitus toteuttaa;
  b) tuetun hankkeen tavoitteet;
  c) tuetun hankkeen tulosten ennakoitu julkaisupäivä;
  d) tuetun hankkeen tulosten ennakoitu julkaisupaikka internetissä;
  e) tieto siitä, että tuetun hankkeen tulokset ovat kyseisen maa- tai metsätalousalan tai asianomaisen alasektorin kaikkien yritysten saatavilla ilmaiseksi.
 • Tuetun hankkeen tulosten on oltava saatavilla internetissä tuetun hankkeen päättymispäivästä alkaen tai siitä päivästä alkaen, jona kyseisiä tuloksia koskevia tietoja annetaan tietyn organisaation jäsenille, riippuen siitä, kumpi tapahtuu aikaisemmin. Tulosten on oltava saatavissa internetissä vähintään viiden vuoden ajan tuetun hankkeen päättymispäivästä alkaen.
 • Tuki myönnetään suoraan tutkimus- tai tiedonlevittämisorganisaatiolle.
 • Tukeen ei saa liittyä maataloustuotteiden hintaan perustuvaa tukea maatalousalalla toimiville yrityksille.

Seuraavat kustannukset ovat tukikelpoisia:

a) seuraaviin liittyvät henkilöstökustannukset: tutkijat, teknikot ja muu tutkimustoimintaa avustava henkilöstö siltä osin kuin henkilöstö toimii hankkeen parissa;

b) välineiden ja laitteiden kustannukset siltä osin kuin ja siltä ajalta, kun niitä on käytetty hankkeessa. Jos tällaisia välineitä ja laiteita ei käytetä hankkeen tarpeisiin koko niiden käyttöikää, tukikelpoisiksi katsotaan ainoastaan poistokustannukset, jotka vastaavat hankkeen kestoa laskettuna yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaan;

c) rakennusten ja maa-alueiden kustannukset siltä osin kuin ja siltä ajalta, kun niitä on käytetty hankkeessa. Rakennusten osalta tukikelpoisiksi katsotaan ainoastaan poistokustannukset, jotka vastaavat hankkeen kestoa laskettuna yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaan. Maa-alueiden osalta tukikelpoisiksi katsotaan liiketaloudellisin ehdoin toteutetun luovutuksen kustannukset tai toteutuneet pääomakustannukset;

d) ulkopuolisista lähteistä markkinaehdoin ostetun tai käyttöluvalla hankitun sopimukseen perustuvan tutkimuksen, tietämyksen ja patenttien kustannukset sekä konsultoinnin ja vastaavien palveluiden kustannukset, kun niitä on käytetty yksinomaan hanketta varten;

e) muut yleiskustannukset ja toimintakustannukset, mukaan lukien suoraan hankkeesta aiheutuvat materiaalien, tarvikkeiden ja vastaavien tuotteiden kustannukset.

Tuki myönnetään avustuksena. Se voidaan myöntää välillisten yleiskustannusten osalta prosenttimääräisenä korvauksena. Yleiskustannusten prosenttimääräinen korvaus voi olla 15% tai 24 % hankkeen hyväksyttävistä palkkakustannuksista. Toistaiseksi tukea ei myönnetä kertakorvauksena.

Maaseudun innovaatioryhmän toimintaan liittyvä erillinen investointi

Maaseudun innovaatioryhmän kehittämään innovaatioon liittyvä, ryhmän jäsenen toteuttama yksityinen maatalousinvestointi, on mahdollista toteuttaa 20 % normaalia korkeammalla tukitasolla, mikäli investointi liittyy EIP-ryhmän kehittämän innovaation lopputuloksen varmistamiseen tai sen testaamiseen.

Jotta investoinnin voidaan katsoa olevan osa maaseudun innovaatioryhmän toimintaa, on EIP-ryhmän esitettävä sille tarve ja perustelu, jonka perusteella hankkeen vastuullinen toteuttaja antaa siitä lausunnon tuen myöntäjälle. Investoinnin tarve voi olla tiedossa jo EIP-hankkeen hakemusvaiheessa tai tarve voi ilmetä EIP-hankkeen toteuttamisen aikana. Investointitukihakemus on jätettävä ennen siihen liittyvän EIP-hankkeen päättymistä. Investoinnin on liityttävä maatalouteen tai maataloustuotteen jalostamiseen siten, että lopputuote on edelleen maataloustuote (nk. Annex I -tuote) tai tuotteeseen, joka käytetään maatilalla tai muussa EIP-hankkeen mukaisessa maataloustuotteen jalostukseen liittyvässä yrityksessä. Ryhmä voi esittää myös maatalouden ei-tuotannollista investointia joka liittyy maatalouden ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Myös tällöin hakemus tehdään erikseen ja siitä tehdään päätös asianomaisten ehtojen mukaisesti. Metsätalouteen liittyvään erilliseen investointiin ei ole mahdollista saada korotettua investointitukea.

Tukea tuotannolliseen investointiin haetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteestä M04 tai M06 kyseistä toimenpidettä koskevien tukimuotojen ja ehtojen mukaisesti. Investointia koskeva hakemus toimitetaan siihen ELY-keskukseen, jonka alueella investointi tehdään.

Linkki alan tutkimukseen

Ennen hakemuksen jättämistä hakijan olisi hyvä myös mahdollisuuksien mukaan selvittää, millaista tutkimusta EIP-ryhmän käsittelemän ongelman alalla on aiemmin tehty, sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Näin vältetään päällekkäistä rahoitusta.

Maaseudun innovaatioryhmä -hankkeessa ei rahoiteta varsinaisesti tutkimusta, vaan tutkijat ovat mukana EIP-ryhmässä tuomassa asiantuntemustaan ja tuomassa tietoa ko. alan jo tehdyistä tutkimuksista hankkeessa ratkaistavan ongelman avuksi.

Hankkeessa voi tehdä myös kansainvälistä yhteistyötä

EIP-AGRI -sivuilta löytyy tietoa muiden EU-maiden EIP-ryhmistä ja näiden hankkeista, joten sitä kautta on mahdollista löytää kumppaneita, jos kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan käsillä olevan ongelman ratkaisussa.

EIP-ryhmällä voi olla yhteistyötä myös EU:n Horisontti –tutkimusohjelman kanssa.

Horisontti Eurooppa –ohjelmasta, sen hakuteemoista, aikatauluista ja hakuinfoista löytyy lisätietoa ohjelman nettisivuilta https://www.businessfinland.fi...

Viestintä

Maaseudun innovaatioryhmän hankkeen pitää sisältää viestintäsuunnitelma. Hankkeen julkistaminen heti aloitusvaiheessa sekä viestintä tuloksista on pakollinen osa toimintaa. Hankkeen loppumaksu maksetaan vasta sen jälkeen, kun tulokset on julkaistu. Tulokset on jaetaan sekä Maaseutuverkoston (arkisto.maaseutu.fi), Suomen AgriHubin (maatilayritysten osaamisverkosto) (https://projects.luke.fi/agrihubi/) että EU:n kansainvälisen EIP-AGRI -verkoston (http://ec.europa.eu/eip/agricu... ) kautta.

Hankkeen kaikki oleelliset tulokset (ja myös epäonnistumiset koska niistäkin voidaan oppia), joilla on potentiaalista käyttöarvoa muille toimijoille, julkaistaan. Maaseudun innovaatioryhmän tuottaman tiedon on oltava vapaasti kaikkien käytössä.

Aiemmin rahoitetuista EIP-hankkeista löytyy tietoa maaseutuverkoston sivuilta osoitteesta: https://arkisto.maaseutu.fi/maaseu... Tietoa muiden EU-maiden innovaatioryhmistä on saatavissa osoitteessa: https://ec.europa.eu/eip/agric...

Maaseudun innovaatioryhmien hakumenettely, hakuinfo ja valintaprosessi

EIP-hakemus tehdään Ruokaviraston ylläpitämässä Hyrrä-järjestelmässä https://hyrra.ruokavirasto.fi/..., sivustolta löydät myös ohjeita hakemuksen tekemiseen. Oikeudet asioida sähköisesti organisaation puolesta hoidetaan Suomi.fi-valtuudella. Ohjeet, kuinka tehdä Suomi.fi-valtuutus löydät täältä: https://www.ruokavirasto.fi/ti...

Hyrrässä rahoitusta haetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 Yhteistyötoimenpiteen alatoimenpiteestä M16.1. ”Tuki maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä koskevan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden mukaisten toimijaryhmien perustamiseen ja toimintaan”

Hakuaika päättyy 31.5.2022. Hakukierrokselle voivat osallistua pääsääntöisesti ne hakijat, joiden hankeidea valittiin jatkoon 7.2.-15.3.2022 järjestetyssä ideakartoituksessa.

Maa- ja metsätalousministeriön asettama maaseudun innovaatioryhmien valintaryhmä arvioi hakemukset asetettujen valintakriteereiden mukaisesti ja tekee esityksen rahoitettavista maaseudun innovaatioryhmistä.

Valinnan jälkeen hakemuksia ja päätöksiä hallinnoi Hämeen ELY-keskus.

Maaseudun innovaatioryhmiin liittyvät säädökset

EU:n ja kansalliset säädökset:

 • COM(2012) 79 final: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle Eurooppalainen innovaatiokumppanuus ”Maatalouden tuottavuus ja kestävyys”
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013 Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta, 60-70 artiklat
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta, art. 35 ja 55-57
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013 maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta, liite I
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/2220 tiettyjen siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja Euroopan maatalouden tukirahasto (maataloustukirahasto) tukea varten vuosina 2021 ja 2022 sekä asetusten (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 muuttamisesta varojen ja soveltamisen osalta vuosina 2021 ja 2022 ja asetuksen (EU) N:o 1308/2013 muuttamisesta varojen ja tällaisen tuen jakamisen osalta vuosina 2021 ja 2022
 • Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020, toimenpide M16 Yhteistyö, alatoimen-pide 16.1. Maaseudun innovaatioryhmät
 • Laki maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista (27/2014), 8 §
 • Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta (28/2014)
 • Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisohjelmien tukemisesta (295/2014), 9 §
 • Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämishankkeiden rahoituksesta (1174/2014)
 • Laki julkisista hankinnoista

Valtiontukisäännöt:

 • Komission asetus (EU) N:o 651/2014 tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 mukaisesti, erityisesti 4. jakso, 25 §
 • Komission asetus (EU) N:o 702/2014 tiettyjen maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti, erityisesti 31 §
 • Komission asetus (EU) N:o 1407/2013 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen
 • Komission asetus (EU) N:o 360/2012 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille myönnettävään vähämerkityksiseen tukeen
Muokkauspäivämäärä: May 11, 2022