Neuvontatoimenpiteen arviointi

Neuvonta tuli uutena toimenpiteenä maaseutuohjelmaan 2014-2020. Arvioinnilla seurataan uuden järjestelmän toimivuutta.

Neuvontatoimenpiteen arviointi

Neuvonnan arvioinnin mukaan neuvontatoimenpide etenee hyvin, mutta eroja on aiheiden, ELY-keskusten ja tuotantosuuntien välillä. Neuvontatapahtumien määrät vaihtelevat suuresti kohdealojen ja niiden sisällä neuvonnan aiheiden välillä. Neljä kymmenestä neuvontatapahtumista liittyy kohdealaan 4B (vesien ja maanhoidon edistäminen) ja noin neljäsosa kohdealaan 3A (ruokaketjut, paikalliset markkinat ja lähiruoka sekä eläinten hyvinvoinnin edistäminen) ja noin kahdeksasosa kohdealoihin 2A (maatilojen kilpailukyvyn parantaminen) ja 4A (maisemanhoito ja luonnon monimuotoisuuden ennallistaminen, säilyttäminen ja parantaminen) kumpaankin. Siinä missä kohdealojen 2A ja 3A ohjelmakauden tavoitteet on jo ylitetty ja toisissa ollaan vahvasti matkalla kohti tavoitteita, osalla kohdealoista (5B, 5E ja 5D) tavoitteiden saavuttaminen näyttää epätodennäköiseltä.

Tammikuussa 2019 Ruokaviraston neuvojarekisterissä oli 765 neuvojaa ja 199 palveluntuottajaorganisaatiota. Neuvojista 88 % on aktiivisia eli on antanut tilaneuvontaa ainakin kerran. Eniten aktiivisia neuvojia on kohdealoilla 4B (vesien ja maanhoidon edistäminen), 3A (eläinten hyvinvointi) sekä 2A (maatilojen kilpailukyvyn parantaminen). Neuvojarekisteriin hyväksyttyjä tilaneuvojia on Manner-Suomessa eniten Etelä-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Pohjanmaalla. Vähiten neuvojia on Satakunnassa, Lapissa ja Kainuussa. ProAgria-keskusten osuus neuvontatapahtumista on noin 72 %. Yksityisten palveluntuottajien osuus on noin 20 % neuvontatapahtumista.

Neuvontaa on käyttänyt Manner-Suomessa yli 16 000 yksittäistä tilaa eli 34 % vuonna 2018 viljelijätukia saaneista tiloista. Huomattavaa on myös, että neuvonnan käyttö oli sitä yleisempää, mitä suurempi tila kyselyyn vastanneella viljelijällä oli. Yli 150 hehtaarin tilojen viljelijöistä 70 prosenttia oli käyttänyt neuvontaa, kun taas alle 40 hehtaarin tiloista vain hieman yli viidennes oli hyödyntänyt neuvontaa.

Neuvonnan hallinto sujuu enenevässä määrin hyvin, mutta tietyt toimenpiteen sisältöön ja Hyrrään liittyvät ongelmat hiertävät neuvojia ja palveluntuottajia. Neuvonnan hallinnollinen taakka on viljelijälle pieni, ja myös neuvojille karttuneen kokemuksen vuoksi aiempaa pienempi, mutta ELY-keskuksille melko suuri. Neuvonnan viestintään ollaan yleisesti ottaen tyytyväisiä, mutta lisää tiedottamista viljelijöille kaivataan erityisesti Neuvo2020-neuvonnan mahdollisista aiheista, erityisesti talousneuvonnan sisällöistä.

Maaseutuohjelman neuvontatoimenpiteen arviointi 2019

Neuvonnan väliarviointiraportti 2018

Neuvonnan väliarviointi 2017

Neuvonnan arvioinnin väliraportin mukaan neuvontatoimenpide on lähtenyt rivakasti käyntiin, mutta
vauhtia tarvitaan lisää. Neuvontaa on vuoden 2016 loppuun mennessä annettu noin 17 000 kertaa yhteensä noin 10 500 tilalle. Neuvonnan osa-alueiden toteutuman välillä on kuitenkin suuria eroja.
Neuvontakäynneistä on ollut tiloille käytännön hyötyä. Viljelijät kokevat saaneensa lisää tietoa tilan
pitämiseen ja kehittämiseen, henkistä tukea valinnoille ja päätöksille sekä konkreettisia vinkkejä yksittäisiin, tilakohtaisiin kysymyksiin. Haastatelluilla asiantuntijoilla ei ollut vielä ohjelmakauden tässä vaiheessa tietoa neuvontakäyntien hyödyllisyydestä valvontaan.

Neuvontajärjestelmä toimii kohtalaisesti. Toimenpide on melko yksinkertainen ja byrokratiaa on kokoon nähden runsaasti. Tiedottaminen sen sijaan jakaa mielipiteet. Osan neuvojista mukaan neuvonnasta tiedotetaan tarpeeksi, osan mukaan liian vähän. Viestintäkanavina ovat pääosin lehtijutut, uutiskirjeet ja neuvontaorganisaatioiden omat tiedotuskanavat. Viljelijäkyselyssä yli kolmannes neuvontaa käyttämättömistä tiloista vastasi, ettei ole kuullut maaseutuohjelman neuvontatoimenpiteestä. Neuvonnan vaikuttavuuden arviointi on vaikeaa toimenpiteen läpileikkaavan luonteen ja uutuuden vuoksi. Vuonna 2017 alkavaa talousneuvontaa kohtaan tiloilla on korkeat odotukset.

Neuvonnan väliarviointi 2017
Neuvonnan väliarvioinnin 2017 tiivistelmä

Tiedote: Viljelijä voi nyt saada edullista apua maatilan kilpailukyvyn kehittämiseen

Tiedote: Neuvonta auttaa viljelijän jaksamisessa - useampikin voisi hyödyntää

Muokkauspäivämäärä: Feb 18, 2020