Kilpailukykyvaikutusten arviointi

Arvioinnissa tarkasteltiin maatalousalan kilpailukyvyn kehittymistä maatalouden rakenteen, tuottajien taloudellisen aseman, maatalousyritysten tuottavuuden sekä tuottavuuskehityksen kautta.

Arvioinnin tulosten perusteella maaseutuohjelman toimenpiteillä ei ole onnistuttu parantamaan maatilojen taloudellista suorituskykyä siinä määrin, että vaikutukset näkyisivät sektorin kokonaistasolla. Toimenpiteitä toteuttaneilla tiloilla vaikutukset kuitenkin näkyvät.

Kilpailukyvyn kehittämisen kannalta keskeisiä investointeja ja sukupolvenvaihdoksia on toteutettu hyvin etenkin vahvoilla maatalousvaltaisilla alueilla.

Suoraan maatalouteen kohdistuvien toimenpiteiden lisäksi ohjelma on lisännyt kannustimia elintarvikeyritysten perustamiseen. Etenkin luomualan yritysten perustaminen on ollut vauhdikasta. Eläinten hyvinvointikorvaukset ovat parantaneet eläinten hyvinvointia. Lisäksi ohjelman puitteissa rahoitetut lähiruokahankkeet ovat kehittäneet lähiruuan tuotantoa.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 vaikuttavuusarviointi - maatalousalan kilpailukyky. PTT ja MDI 2019.

Arviointi 2017

Arvioinnissa tarkasteltiin maaseutuohjelman vaikutusta maatalousalan kilpailukyvyn kehittymiseen. Selvityksen mukaan ohjelman toimenpiteet ovat edistäneet pienyritysten toimintaa kohtuullisen hyvin. Tukien määrällä ei ole pienyritysten toiminnan kannalta suurta merkitystä.

Rakennetukien kautta voi lisätä kilpailukykyä, mutta lopulta kilpailukyky realisoituu kuluttajakäyttäytymisestä välittyvien vaikutusten kautta. Maatalouden rakennekehitys on edennyt ohjelmakauden aikana. Maatalouden kilpailukyvyn kehittymisen näkökulmasta tarkasteltaessa ohjelman säilyttävä ominaisuus ei ole optimaalinen. Kilpailukyvyn kannalta maatalouden rakenteen tulisi kehittyä aikaisempaa tehokkaammin. Ohjelmaan kuuluvalla aloitustuella on merkittävä rooli maatalouden sukupolven-vaihdosten toteuttamisessa. Tilanpidon aloittajat ovat kokeneet, että ohjelman puitteissa järjestetty koulutus ja neuvonta ovat hyödyllisiä.

Riskien ehkäisyä ja hallintaa voisi ohjelmassa painottaa enemmänkin. Erityisesti on tarvetta riskeihin liittyvän tietämyksen siirron ja neuvonnan lisäämiselle. Toimenpiteistä neuvontatoimenpiteiden nähtiin kaikkein eniten edistäneen riskien ehkäisemistä ja hallintaa. Ohjelman toimenpiteillä on ainakin jossain määrin saatu parannettua alkutuottajien kilpailukykyä kytkemällä heidät paremmin maatalouselintarvikeketjuun. ELY-keskusalueilla on käynnissä useita lähiruokaan, maatalouselintarvikeketjun kokonaisvaltaiseen kehittämiseen sekä alkutuotannon kilpailukykyyn liittyviä hankkeita.

Arvioinnin perusteella hankkeiden valintakriteerit ovat pääosin auttaneet hakemusten paremmuusjärjestykseen asettamisessa sekä parhaiden hankkeiden valitsemisessa. Käynnistymisen jälkeen ohjelman toteuttaminen on lähtenyt hyvin vauhtiin. Toimenpiteiden toteuttaminen on hyvässä vauhdissa kaikilla arvioinnin kohteena olleilla kohdealoilla. Myös toimenpiteiden rahoitus on saatu hyvin käyttöön.

Selvitys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuloksista ja vaikutuksista maatalouden kilpailukykyyn. PTT ja MDI 2017.

Tiedote: Maaseutuohjelma on yhteiskunnan panostus ympäristönhoitoon ja talouskasvuun

Muokkauspäivämäärä: Feb 18, 2020