Grön tillväxt är en möjlighet för jordbruket och landsbygden

Vårt matsystem genomgår en omvälvning. Jordbruket förväntas komma med lösningar på hur man kan minska klimatutsläppen, bevara den biologiska mångfalden och stoppa utarmningen av naturen. Miljö- och klimatfrågorna intar en synlig position i globala och nationella forum och planer.

För jordbruket och landsbygden möjliggör grön tillväxt i bästa fall en lönsam näring och klimat- och miljösmarta lösningar. Det är viktigt att lyfta fram innovativa forskningsprojekt och försök som redan pågår runtom i Finland. Hurdana förändringar i t.ex. odlingsmetoderna behövs, och vad kan genomföras redan nu? Hur kan man värna om jordhälsan bättre än förr? Även små försök kan slå väl ut och leda till att bästa praxis och klimatsmarta lösningar sprids.

I hållbar matproduktion och företagsverksamhet på landsbygden beaktas förutom klimat- och miljöresiliens också matproduktionens sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekter. Med tanke på matproduktionens kontinuitet behöver jordbruket vara lönsamt. Matproduktion och kolbindning utesluter inte varandra. Klimatsmarta lösningar och åtgärder kan hjälpa till att förbättra också produktiviteten och lönsamheten.

Matsystemets omvälvning märks också på att efterfrågan och konsumtionen förändras. Hållbara och ansvarsfulla produktionsmetoder och matval intresserar konsumenterna allt mer. För att konsumenterna ska kunna träffa val som är i linje med deras egna värderingar är det viktigt att synligt och i begriplig form föra fram vad landsbygdsföretagen gör för att förbättra jordbrukets hållbarhet och ansvarsfullhet. Att lyfta fram det här är en uppgift som är gemensam för hela matkedjan; hur hållbarhetsfrämjande lösningar skapar ett mervärde för mat som produceras i Finland. Samtidigt växer den uppskattning som hela branschen röner.

Tidningen Grön tillväxt har producerats av Landsbygdsnätverkets temagrupp Grön tillväxt. Vi vill lyfta fram praktiska exempel på vad som kan göras för att öka hållbara jordbrukslösningar samtidigt som jordbrukets lönsamhet och förändringstålighet förbättras.

Text: Timo Junnila, företagare, samordnare för temagruppen Grön tillväxt, och Sari Forsman-Hugg, forskningsdirektör, Pellervo ekonomisk forskning PTT

Uppdateringsdatum: 12 jan. 2022