DigiTomkku: Big data -testbäddar för trådlösa givare vid produktion av tomat och gurka

Trådlös datainsamling, sakernas Internet (IoT) och analys av stora datamängder med metoder baserade på artificiell intelligens är framtiden inom växthusodlingen. Med hjälp av dem får man svar på sådana frågor om affärsverksamheten som inte går att besvara med de nuvarande datamängderna. Men växthusföretagarna tycker att det innebär en så stor utmaning att lära sig tolka analysresultaten att få företag klarar av det på egen hand.

Projektet Digitomkku erbjuder en lösning som innebär nätverkssamarbete mellan många branscher. Inom nätverket prövar växthusföretagarna på att använda nya mättekniker och tolka analysresultaten från insamlade stora datamängder tillsammans med andra sakkunniga. Kärnan i nätverksmodellen utgörs av den praktiska odlingserfarenheten och tysta kunskapen hos producenter av tomat, gurka och paprika, forskarnas teoretiska insikter i sambanden mellan växtbiologi, växtfysiologi och produktionsförhållanden samt dataanalytikernas kunskaper i statistik och annan databehandling.

I Digitomkkus testbäddföretag mäts de grundläggande odlingsförhållandena på fler ställen än tidigare och man prövar givare som kontinuerligt eller med bestämda intervall mäter sådana fysiologiska funktioner som avspeglar växternas vattenhushållning. Data överförs på automatisk väg till en databas som skapas åt respektive företag för att utföra analyser baserade på maskininlärning. Forskningsfrågorna gäller t.ex. optimering av växternas bevattning, hur variationer i ljusmängd, temperatur och luftfuktighet inverkar på skördens mängd och kvalitet, fastställande av optimal tidpunkt för byte av växtarmaturer och minimering av energiförbrukningen utan att pruta på skördens kvalitet.

Nätverkssamarbetets viktigaste resultat utgörs av modeller som beskriver sambanden mellan tillväxtfaktorer och växternas respons. Modellerna innehåller intressant information på högre nivå som gör det möjligt att dra olika slags nyttiga slutsatser. Dessutom bedöms förutsättningarna för att länka samman testdatabaserna till en mer omfattande dataplattform. Dess mål kan till exempel bli gränsöverskridande maskininlärning för växthusföretagen när det gäller viktiga forskningsfrågor som att samla in och analysera sortförsöksdata eller annan data som gäller forskning kring produktion från olika företag, när företagen idkar produktutveckling tillsammans. Testdatabaserna bildar dataplattformens prototyp med vilken man väcker diskussion om behovet av en gemensam inlärnings- och dataplattform för trädgårdsbranschen samt innehållet och funktionerna i en sådan plattform med tanke på eventuell vidareutveckling.

Projektet Digitomkku ägs av Österbottens Svenska Producentförbund, som köper samordningen av Luke. Luke tar också fram de preliminära modellerna som den andra parten Tammerfors universitet preciserar med dataanalytik för maskinell inlärning. Den tredje parten yrkeshögskolan Novia ansvarar för mallarna för att kalibrera optiska mätningar av tomaternas kvalitet. I innovationsgruppen ingår utöver fyra testbäddsföretag (Handelsträdgård Harf, Handelsträdgård Martin Sigg Ab, Agrifutura Oy, enskild näringsidkare Hans Granborg) också leverantörer av IT-program för växthusproduktion, utvecklare av mätinstrument och leverantörer av förnödenheter, grönsakspackerier samt rådgivare och forskare inom växthusbranschen. Projektets budget är 350 000 euro och det genomförs 1.8.2019-31.10.2021.

Ytterligare information: projektchef Irene Vänninen, Luke
tfn 029 532 2580
Irene.Vanninen@luke.fi.

Uppdateringsdatum: 6 nov. 2020