Palveluiden kehittäminen

Tässä voit tutustua tiivistetysti palveluiden kehittämiseen käytössä olevaan rahoitukseen. Tarkemmat toimenpiteen kuvaukset ovat sivut oikeassa laidassa.

Toimenpiteessä palvelujen kehittäminen toteutetaan hankkeita, joilla suunnitellaan, selvitetään tai kehitetään maaseudun asukkaille suunnattuja palveluja. Tavoitteena on lisätä maaseutualueiden kestävyyttä ja elinvoimaisuutta. Digitalisaatio ja kokeilut ovat usein hankkeiden ytimessä.

Hankkeet voivat parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Se voi tapahtua uusien ratkaisujen, kuten liikkuvien palvelujen avulla. Peruspalvelujen kehittämisen lisäksi voidaan lisätä kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelujen saatavuutta. Hankkeet lisäävät asuinympäristön ekologisuutta ja turvallisuutta. Ne parantavat maaseudun yhteyksiä ja kehittävät kylien yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Rahoituksella ei tueta kuntien tai valtion vastuulla olevien lakisääteisten peruspalveluiden tuottamista, mutta hankkeilla voidaan suunnitella uusia toimintamalleja, joilla peruspalvelujen saatavuutta voitaisiin parantaa.

Palveluiden kehittämisessä otetaan huomioon erilaiset ryhmät, kuten esimerkiksi yritykset, järjestöt, kylät asukkaineen sekä eri ikäluokat. Myös maahanmuuttajien kotoutumista maaseudulle tuetaan.

Miksi maaseudun palveluita kehitetään?

Toimivan arjen ja työnteon edellytykset ovat samanlaiset asuinpaikasta huolimatta: Tarvitaan terveydenhoitopalveluja, toimivat tietoliikenneyhteydet ja muuta infrastruktuuria. Tietyt palvelut ovat ehto sille, että ihmiset pystyvät asumaan ja yrittämään - myös maaseudulla.

Palvelujen tarjonta on keskittynyt yhä enemmän suurempiin keskuksiin. Uusia keinoja palvelujen tarjoamiseksi tarvitaan. Väestön ikääntyminen lisää palvelun tarvetta ja asettaa haasteita palvelujen saavutettavuudelle. Ikääntyvä väestö ei voi hakea palveluita kaukaa.

Entistä keskeisempi kysymys maaseutualueilla on myös se, miten asukkaat pääsevät vaikuttamaan itseään, elinympäristöään ja palvelujaan koskevaan suunnitteluun. Maaseudun kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksien kehittäminen on tärkeää ja vaikuttaa erityisesti nuorten ihmisten asumishalukkuuteen maaseudulla. Elinvoimainen maaseutu houkuttelee myös uusia asukkaita ja hyödyttää maaseudulla pistäytyjiä ja vapaa-ajanasujia.

Maaseudun ympäristö- ja ilmastokysymyksiin tarvitaan uusia ratkaisuja ja välineitä. Yhteisölliset, paikallisesti toteutettavat ympäristön tilaa parantavat toimet tukevat ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista. Uusiutuvan energian käyttäminen ja pienimuotoisen hajautettuun järjestelmään perustuvan energiahuollon kehittäminen ovat tärkeitä tavoitteita.

Lisätiedot: maaseutuylitarkastaja Marianne Selkäinaho, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020