Hanke melojat maaseutufi

Kehittämishankkeiden toimenpiteet ja alatoimenpiteet

Kuvaukset kehittämishankkeiden toimenpiteistä ja alatoimenpiteistä (maaseutuohjelman toimenpiteet 1, 7 ja 16).

Toimenpide 1: Koulutus ja tiedonvälitys

ELY-keskus rahoittaa hankkeita, jotka parantavat yritysten johtamisen ja kehittämisen, markkinoinnin, vesien hoidon ja energiatehokkuuden osaamista

Leader-ryhmät rahoittavat hankkeita, jotka lisäävät yrittäjien, kolmannen sektorin toimijoiden ja maaseudun asukkaiden tietoisuutta ja osaamista muun muassa energiatehokkuudesta, tietotekniikasta ja etäyhteyksien hyödyntämisestä sekä paikallisvaikuttamisen mahdollisuuksista

Rajoitukset: Ei rahoiteta hankkeita, joista hyötyy vain yksi yrittäjä tai hankkeita, joissa useampi yrittäjä hyötyy vain vähän.

Alatoimenpide 1.1: Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Yrittäjien ammatillinen koulutus, jonka kohderyhminä ovat maa- ja metsätalousyrittäjät, elintarvikealan yrittäjät ja muut maaseudun pk-yrittäjät.

Koulutuksen aiheita voivat olla yritysten johtaminen ja kehittäminen, markkinointi, ympäristöasiat, vesienhoito ja energiatehokkuus.

Leader-ryhmien rahoittamissa hankkeissa voidaan kouluttaa myös muita maaseudun asukkaita.

Koulutus on tarkoitettu ryhmälle, ei yksittäiselle yrittäjälle tai asukkaalle. Koulutus voidaan toteuttaa esimerkiksi luentoina, verkkokoulutuksena, työpajoina tai valmennuksena. Enintään puolet koulutuksesta voidaan järjestää vierailuina maatiloilla tai yrityksissä.

Koulutuksen laajuus:

  • Vähintään 20 x 45 min oppituntia (tai vastaava määrä)
  • Enintään 45 opintopistettä (tai vastaava määrä).

Koulutuksen kesto voi olla lyhyempi, jos koulutustoimenpide toteutetaan osana muuta hanketta.

Alatoimenpiteen tarkempi kuvaus

Alatoimenpide 1.2: Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Viestinnän kohderyhminä ovat maataloudessa, metsätaloudessa ja elintarvikealalla työskentelevät henkilöt, maaseudun pienyritykset ja yhdistykset sekä maaseudun asukkaat.

Hankkeessa välitetään tietoa esimerkiksi uusista tuotanto-, markkinointi- tai palvelumenetelmistä, energia- tai ympäristöasioista tai maaseudun elinvoimaisuuden kannalta olennaisista kysymyksistä.

Hankkeessa voidaan toteuttaa esimerkiksi esitteitä, verkkoviestintää, tilaisuuksia, esittelytoimintaa, työpajoja ja valmennusta.

Alatoimenpiteen tarkempi kuvaus

Toimenpide 7: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

ELY-keskukset ja Leader-ryhmät rahoittavat hankkeita, joissa aktivoidaan, suunnitellaan, selvitetään tai kehitetään maaseudun palveluita. Hankkeissa luodaan yhteistyötä ja yhteistyöverkostoja. Hankkeet parantavat kylien ja kuntien vetovoimaa ja monipuolistavat alueen elinkeinoja. Hankkeet voivat myös kehittää maaseudun kulttuuri- tai luonnonperintökohteiden hyödyntämistä tai suojelua.

Alatoimenpide 7.1: Selvitykset ja suunnitelmat

  • Maaseudun kuntien ja kylien kehittämissuunnitelmat
  • Turvallisuussuunnitelmat, maisemasuunnitelmat, maankäyttösuunnitelmat
  • Natura2000 -alueiden ja luonnonarvoltaan merkittävien alueiden suojelu- ja hoitosuunnitelmat.

Rajoitukset: Hanke voi sisältää vain kehittämistä, ei investointeja.

Alatoimenpiteen 7.1 tarkempi kuvaus

Alatoimenpide 7.2: Pieninfrastruktuurin luominen, parantaminen ja laajentaminen

Yleishyödylliset investoinnit, jotka edistävät uusiutuvaa energiaa, vesihuoltoa, lähiruokamarkkinoita ja lyhyitä jakeluketjuja sekä vähähiilistä yhteiskuntaa. Hankkeissa voidaan esimerkiksi rakentaa tai kunnostaa yhteisessä käytössä olevia tiloja, kuten kylätaloja ja muita kokoontumis- ja harrastuspaikkoja, kuten leikkipuistoja.

Rajoitukset: Hanke voi sisältää vain investointeja, ei kehittämistä. Sellaista toimintaa, jota yritykset tavanomaisesti harjoittavat, ei rahoiteta.

Alatoimenpide 7.3: Laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut

Yleishyödylliset investoinnit ja kehittämistoimet, jotka edistävät nopean laajakaistan saatavuutta ja verkossa tarjottavien palveluiden käyttöä. Hankkeessa rakennetaan kyläverkko eli tilaajayhteysverkko kylään tai kyläryhmiin.

Hanke voi sisältää sekä yleishyödyllistä kehittämistä että investointeja.

Rajoitukset: Pelkkää runkoverkon rakentamista ei rahoiteta.

Alatoimenpide 7.4: Maaseudun palvelut

Yleishyödylliset investoinnit ja kehittämistoimet, jotka edistävät maaseudun palveluita sekä asuinympäristön yhteisöllisyyttä, turvallisuutta ja ekologisuutta. Hankkeessa voidaan esimerkiksi kehittää uusia palveluita, edistää liikkuvia palveluita ja parantaa palvelujen saavutettavuutta.

Rajoitukset: Kuntien tai valtion vastuulla olevien lakisääteisten peruspalveluiden tuottamista ei rahoiteta.

Alatoimenpiteen tarkempi kuvaus

Alatoimenpide 7.5: Vapaa-aika- ja matkailuinvestoinnit

Yleishyödylliset investoinnit, joilla edistetään harrastusmahdollisuuksia ja matkailua. Hankkeessa voidaan esimerkiksi kunnostaa uimapaikkoja tai rakentaa reitistöjä, latuverkostoa ja muita yhteiseen käyttöön tarkoitettuja liikuntapaikkoja, kuten skeittipuistoja tai leikkipuistoja.

Rajoitukset: Hanke voi sisältää vain investointeja, ei kehittämistä. Kuntien tai valtion vastuulla olevien lakisääteisten peruspalveluiden tuottamista tai tavanomaisesti yritysten harjoittamaa toimintaa ei rahoiteta.

Alatoimenpiteen tarkempi kuvaus

Alatoimenpide 7.6: Kulttuuri ja luonnonperintö

Yleishyödylliset investoinnit ja kehittämistoimet, joilla säilytetään kulttuuriperintöä ja luontoarvoltaan merkittäviä alueita. Hankkeessa voidaan esimerkiksi järjestää kulttuuritapahtumia, kerätä kylätarinoita, kunnostaa kesäteatteria, rakennuksia, kylämaisemaa tai lähivesistöä.

Rajoitukset: Kuntien tai valtion vastuulla olevien lakisääteisten peruspalveluiden tuottamista ei rahoiteta.

Alatoimenpiteen tarkempi kuvaus

Toimenpide 16: Yhteistyö

ELY-keskukset rahoittavat eri tahojen yhteistyössä toteuttamia hankkeita, joilla edistetään esimerkiksi tutkimuksen soveltamista käytäntöön, innovaatioita, logistiikkaa ja tuotekehitystä. Tärkeää on, että hankkeissa on vähintään kaksi eri toimijaa, joilla on yhteinen tavoite. Yhteistyössä voi olla mukana esimerkiksi yrityksiä, maatiloja, metsänomistajia, tutkimuslaitoksia ja kehittäjäorganisaatioita.

Alatoimenpide 16.1: Maaseudun innovaatioryhmät, EIP

Alatoimenpiteen 16.1 voi valita vain maaseudun innovaatioryhmäksi (EIP) hakeva hanke.
Innovaatioryhmäksi haetaan erillisessä haussa. Maa- ja metsätalousministeriö valitsee innovaatioryhmät.
Innovaatioryhmä ratkaisee hankkeen aikana etukäteen tunnistetun ongelman (luo innovaation) tai saattaa uuden innovaation käytäntöön.

Alatoimenpide 16.2: Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Kehittämishanke, jossa tavoite on kehittää uusia tuotteita, käytäntöjä, menetelmiä ja tekniikoita maataloudessa, elintarvikealalla, metsätaloudessa ja maaseudun pienissä yrityksissä. Rahoitusta voi saada asiantuntija-apuun.

Kehittämiseen tarvittavan tiedon hankkimiseen voi saada rahoitusta 80 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Jos yritykset yhteistyössä kehittävät uusia tuotteita eli hankkeessa tehdään tuotekehitystyötä, tukea voidaan myöntää 60 %. Tuotekehitystä voidaan rahoittaa myös yritysryhmän kehittämishankkeessa, jossa tuki jyvitetään osallistujayrityksille de minimis -tueksi.

Rajoitukset: Maatalouden alkutuotannon tuotekehitystyötä ei voida rahoittaa yritysryhmän kehittämishankkeella.

Alatoimenpiteen tarkempi kuvaus

Alatoimenpide 16.3: Mikroyritysten yhteistyö

Kehittämis- tai yritysryhmähanke, jossa rakennetaan mikroyritysten tuotannollista yhteistyötä ja tuetaan matkailualan mikroyritysten palveluiden kehittämistä, markkinointia ja myyntiä. Jos hanke toteutetaan kehittämishankkeena, mukana on oltava vähintään kaksi osapuolta, jos taas yritysryhmähankkeena, mukana on oltava vähintään kolme yritystä.

Alatoimenpiteen tarkempi kuvaus

Alatoimenpide 16.4: Elintarvikkeiden lyhyet toimitusketjut

Kehittämishanke, jossa kehitetään lyhyitä toimitusketjuja ja markkinoidaan elintarvikkeita paikallisille markkinoille. Hankkeessa voidaan esimerkiksi järjestää lähiruokatapahtumia ja kehittää lähiruoan markkinointia.

Tällä alatoimenpiteellä voidaan kehittää lyhyitä toimitusketjuja ja paikallisia markkinoita sekä toteuttaa
menekinedistämistoimia elintarvikkeiden paikallisille markkinoille. Jos hankkeessa tehdään konkreettisia, yrityksiä hyödyttäviä markkinointi- tai muita toimenpiteitä, tukea voidaan myöntää 60 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Rajoitukset: Jos hyödynsaajina on maatalouden alkutuotantoyrityksiä, yritysryhmähanketta ei voida käyttää. Rahoitetaan vain toimitusketjuja, joissa viljelijän ja kuluttajan välillä on enintään yksi väliporras.

Alatoimenpiteen tarkempi kuvaus

Alatoimenpide 16.5: Energiansäästöä ja ympäristön tilaa parantavat menetelmät

Kehittämishanke, jossa kehitetään hajautettua energiantuotantoa sekä uusia menetelmiä ilmastonmuutoksen lieventämiseksi. Hankkeessa voidaan esimerkiksi tutkia kierrätysmahdollisuuksia, biokaasutuotannon toimintaedellytyksiä tai kierrätyslannoituksen toimivuutta. Mukana on oltava vähintään kaksi osapuolta.

Alatoimenpiteen tarkempi kuvaus

Alatoimenpide 16.6: Biomassan tuotanto- ja jakeluketjut

Kehittämishanke, jossa kehitetään biomassan tarjontaa, toimitusketjuja ja kuljettamista. Biomassan tulee olla sellaista, jota
käytetään elintarvikkeiden ja energian tuotannossa tai teollisissa prosesseissa. Hankkeessa voidaan esimerkiksi
edistää uusia teknologioita, joilla kehitetään hajautettua, uusiutuvan energian käyttöä ja tuotantoa.

Rajoitukset: Maa- ja metsätaloudessa tapahtuvan biomassan alkutuotantoa ei rahoiteta.

Alatoimenpiteen tarkempi kuvaus

Alatoimenpide 16.9: Hyvinvointimaatilojen kehittäminen

Kehittämishanke, jossa edistetään maatiloilla tuotettavien, hyvinvointia lisäävien hoito- ja elämyspalvelujen kehittämistä, tuotteistamista ja markkinointia.

Alatoimenpiteen tarkempi kuvaus


Alatoimenpide 16.10: Muut yhteistyöhankkeet

Tähän kategoriaan kuuluvat:

a) kehittämishankkeet, joissa kehitetään yhteistyössä korkean jalostusarvon tuotteita tai joissa kehitetään koko tuotantoketjun toimintaa esimerkiksi luomutuotannossa.

b) kehittämishankkeet, joissa maataloustoiminnasta muille toimialoille laajentavat ja
aloittavat mikroyritykset ja yritysasiantuntijat kartoittavat yhteisesti yrittäjien
palvelutarpeita muun muassa liiketoimintaa kehitettäessä tai yritystä merkittävästi laajentavaa
investointia toteutettaessa.

Muokkauspäivämäärä: Jun 2, 2021

Tämä on karuselli, jossa on artikkeleita. Navigoi edellisen ja seuraavan painikkeen avulla.