Luonnos Suomen CAP-suunnitelmaksi

Tällä sivulla on luonnos Suomen CAP-suunnitelmaksi, joka on lausuntokierroksella 2.7.-10.9.2021.

Lausuntoja pyydetään antamaan Lausuntopalvelu.fi:n kautta: Lausuntopyyntö luonnoksesta Suomen CAP-suunnitelmaksi vuosille 2023-2027 ja suunnitelman ympäristöselostuksesta.

CAP-suunnitelman luonnoksesta

CAP-suunnitelman luonnos on valmistelu maa- ja metsätalousministeriössä virkamiestyönä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Lausuntokierroksen avulla laajennetaan sidosryhmien mahdollisuutta osallistua CAP-suunnitelman valmisteluun.

Luonnos CAP-suunnitelmaksi sisältää maatalouden suorien tukien toimet ja sektoritoimet, joita rahoitetaan maataloustukirahastosta sekä maaseudun kehittämisen toimenpiteet, joita rahoitetaan maaseuturahastosta annettavan parlamentin ja neuvoston asetuksen mukaisesti. Ahvenanmaan maaseudun kehittämistoimenpiteet eivät ole osa tätä luonnosta, sillä Ahvenanmaan hallintoviranomainen järjestää niistä oman lausuntokierroksen syksyllä 2021.

Luonnos on laadittu EU-asetusluonnosten perusteella. Suunnitelma-asiakirjan esitystapa ja yksityiskohdat täsmentyvät sen jälkeen, kun parlamentin ja neuvoston asetukset ja komission toimeenpanoasetukset on lopullisesti hyväksytty sekä muut ohjeet saatu. CAP-suunnitelma on tarkoitus toimittaa valtioneuvoston hyväksynnän jälkeen Euroopan komissioon joulukuun 2021 aikana hyväksymisneuvottelujen aloittamiseksi. Uuden kauden on määrä alkaa 1.1.2023.

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa vaikuttavuusarvion CAP-suunnitelman ympäristökunnianhimon ja päästövähennysten määrällisistä vaikutuksista. Arvio on määrä julkaista elokuun aikana. Arviossa keskitytään luonnon monimuotoisuuteen, vesistökuormitukseen ja kasvihuonekaasupäästöihin. Arvion julkaisemisesta tiedotetaan erikseen.


Sisällys

1. Strategia ja interventiologiikka

2. Tarveanalyysit

2.0. Läpileikkaava tavoite osaamisen, innovaatioiden ja digitalisaation edistämiseksi

2.1. Erityistavoite 1: Tuki riittävien maataloustulojen ja maatilojen selviytymiskyvyn varmistamiseksi koko EU:n alueella, jotta saataisiin parannettua elintarviketurvaa

2.2. Erityistavoite 2: Markkinasuuntautuneisuuden vahvistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen kohdentaen erityisesti huomiota tutkimukseen, teknologiaan ja digitalisaatioon

2.3. Erityistavoite 3: Viljelijän aseman parantaminen arvoketjussa

2.4. Erityistavoite 4: Vaikuttaminen ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, ja myös kestävä energia

2.5. Erityistavoite 5: Kestävän kehityksen edistäminen ja luonnonvarojen (kuten vedet, maaperä ja ilma) tehokas hoito

2.6. Erityistavoite 6: Edistetään luonnon monimuotoisuuden suojelemista ja ekosysteemipalveluja sekä säilytetään elinympäristöjä ja maisemia

2.7. Erityistavoite 7: Nuorten viljelijöiden houkuttelu sekä liiketoiminnan helpottaminen maaseutualueilla

2.8. Erityistavoite 8: Työllisyyden, kasvun, sukupuolten välisen tasa-arvon, sosiaalisen osallisuuden ja paikallisen kehittämisen edistäminen maaseutualueilla, sisältää biotalouden ja kestävän metsätalouden

2.9. Erityistavoite 9: Parannetaan tapaa, jolla EU:n maatalous vastaa ruokaa ja terveyttä koskeviin uusiin yhteiskunnan vaatimuksiin, mukaan lukien turvallinen, ravitseva ja kestävällä tavalla tuotettu ruoka, ruokahävikki sekä eläinten hyvinvointi

3. Katsaus riskienhallintaan, ympäristö- ja ilmastokokonaisuuteen ja sektoritoimiin

3.1. Katsaus toimenpiteisiin, jotka varmistavat riskienhallinnan johdonmukaisen ja integroidun lähestymistavan

3.2. Katsaus ympäristö- ja ilmastoarkkitehtuuriin

3.3. Katsaus sektoritoimiin

4. Usealle toimenpiteelle yhteiset asiat

4.1. Määritelmät ja vähimmäisvaatimukset

4.2. Ehdollisuus

4.3. Tekninen apu, kansallinen maaseutuverkosto ja koordinaatio

5. Toimenpiteiden kuvaukset

5.1. Maataloustukirahasto

5.1.1. Perustulotuki

5.1.2. Nuorten viljelijöiden täydentävä tulotuki

5.1.3 Ekojärjestelmä

5.1.4. Sektoritoimet

5.1.5. Tuotantosidonnainen tulotuki

5.2. Maaseuturahasto

5.2.1. Hoitositoumukset

5.2.1.1. Ympäristökorvaukset

5.2.1.2. Luonnonmukaisen tuotannon korvaukset

5.2.1.3. Eläinten hyvinvointi

5.2.2. Luonnonhaittakorvaukset

5.2.3. Investoinnit

5.2.3.1. Maatalousinvestoinnit

5.2.3.2. Yritysinvestoinnit

5.2.3.3. Laajakaistainvestoinnit

5.2.3.4. Ei-tuotannolliset investoinnit

5.2.3.5. Yleishyödylliset investoinnit

5.2.4. Nuoren viljelijän aloitustuet / Yritysten aloittaminen

5.2.4.1. Nuoren viljelijän aloitustuet

5.2.4.2. Yritysten käynnistäminen maaseudulla

5.2.5. Yhteistyö

5.2.5.1. Maaseudun innovaatioryhmät / EIP

5.2.5.2. Leader

5.2.5.3. Yhteistyöhankkeet

5.2.6. Tietämyksenvaihto ja tiedottaminen

5.2.6.1. Koulutus

5.2.6.2. Tiedonvälitys

5.2.6.3. Neuvontapalvelut

5.3. Ahvenmaan maaseuturahaston toimenpiteet - ei tässä luonnoksessa

6. Tavoitteet ja rahoitussuunnitelma

7. Hallinto- ja valvontakuvaukset

8. AKIS-organisointi ja digitalisaatio

Liitteet

I Ennakkoarviointi + strateginen ympäristöarviointi

III Kumppanien osallistaminenMuokkauspäivämäärä: Jul 2, 2021