Yhteisollisyys voimavaraksi1

Signal till landskapen och ministerierna: social gemenskap är en resurs på landsbygden och i städerna

På ett innovationsläger för lokalt ledd utveckling utformades ett starkt budskap till dem som bereder de framtida EU-programmen vid ministerierna och i landskapen. Social gemenskap är en resurs som kan stödas genom program och utvecklingsinstrument, både i byar och i stadsdelar.

Rapporten från lägret kan nu läsas här. Just nu är det rätt tid att ta med olika sammanslutningar som jämbördiga aktörer i beredningsarbetet, både i landskapen och nationellt.

I oktober informerade arbets- och näringsministeriet och jord- och skogsbruksministeriet om resultatet av CLLD2030-innovationslägret. Nu har rapporten om vad arbetet utmynnade i och en infograf färdigställts. Rapporten fokuserar på den roll lokalsamhällena kan ha i framtiden och vad som bör uppmärksammas när de stöds. Rapporten ger insikt i vilket slag av verksamhetsmodell för lokalt ledd utveckling (Community-Led Local Development, CLLD) som skulle kunna fungera i Finland.

Den gemensamma arbetsgruppen för stads- och landsbygdspolitik vill uppmana alla utvecklare inom såväl förvaltningen som organisationerna, över förvaltningsområdesgränserna, att föra en dialog och skapa samsyn om framtida behov, resurser och verksamhetsmodeller för lokalt ledd utveckling.

Social gemenskap som resurs – en rapport från CLLD2030-lägret (på finska)
Infograf från CLLD2030-lägret (på finska)

Mer information
#kehitetäänpaikallisesti
Sekreterarna i arbetsgruppen för lokalt ledd utveckling
Specialsakkunnig Laura Jänis, jord- och skogsbruksministeriet, fornamn.efternamn@mmm.fi, tfn 02951 62090
Leader-ombudet Heli Walls, Finlands Byar rf, fornamn.efternamn@suomenkylat.fi

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020
Text: Laura Jänis
Foto: Pauliina Mäkelä

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.