Efterlysning av idéer till riksomfattande landsbygdsprojekt startar

Nu tar vi emot idéer som gäller landsbygdsutveckling och som lämpar sig för riksomfattande projektfinansiering. Denna gång efterlyser vi riksomfattande projekt inom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som ska få finansiering under år 2019. Efterlysningen pågår fram till den 31 januari 2019.

Denna gång gäller efterlysningen följande temaområden:

Hållbar förnyelse av landsbygdsnäringar

De projekt som utvecklats vidare utifrån idéefterlysningen ska utveckla landsbygdsnäringar enligt principerna för hållbar utveckling. Målet är att hitta idéer som stödjer hållbar utveckling och i synnerhet klimatmålen inom näringsgrenar som är i stort behov av nytt kunnande och ny kunskap eller som kämpar med särskilda utmaningar. Avsikten är att ta fram lösningar på näringsgrenarnas problem och utmaningar genom att förbättra till exempel användningen av ny kunskap och att främja utveckling av innovativa lösningar eller nytt kunnande. Projekten kan också fungera som brobyggare när det gäller den nya programperioden. Exempel på eventuella utvecklingsobjekt:

- näringsgrenens värdekedjor och nya slags nätverk, att höja produkternas förädlingsgrad med tanke på klimatmålen

- att öka näringsgrenarnas konkurrenskraft genom att på ett övergripande sätt förbättra miljökunnandet, ”klimatsmarthet skapar konkurrenskraft”

- kompetens och hantering av miljöfrågor, koldioxidsnålhet, resurssmarthet, kolbindning och cirkulär ekonomi

- den cirkulära ekonomins lösningar som möjligheter att skapa ny företagsverksamhet

Vid beredningen ska beaktas de utvecklingsåtgärder som redan pågår och som vid behov samordnas på ett ändamålsenligt sätt. Det rekommenderas att projekten genomförs i samarbete med två eller flera aktörer.

Den föreslagna projektidén ska ligga i linje med Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 (www.landsbygd.fi).

Söker idéer, inte än projekt

Den riksomfattande projektefterlysningen sker i två faser: först söker vi idéer och de bästa mest potentiella idéerna går vidare till en andra fas. Därefter tas det fram en egentlig projektplan och -ansökan. I denna första fas ska sökandena presentera sina projektidéer kort och koncist på en särskild blankett som kan skrivas ut på landsbygd.fi.

Idésökningen gäller enbart projektstöd. Denna idéefterlysning gäller inte utveckling av enskilda företagares egna företag.

Den undertecknade blanketten som sparats i pdf-format skickas senast 31.1.2019 per e-post till: ideahaku.valtakunnallinen@ely-keskus.fi. Blanketten kan också sändas per post: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland, Landsbygdsenheten, PB 29, 15141 LAHTIS. Sista avsändningsdag är 31.1.2019.

Ytterligare information:

  • Lassi Hurskainen, sakkunnig, NTM-centralen i Tavastland, tfn 0295 025 046, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
  • Timo Kukkonen, utvecklingschef, NTM-centralen i Tavastland, tfn 0295 025 065, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.