Tulevan kauden valmistelu on1

Tulevan kauden valmistelu on lähtenyt EU-tasolla käyntiin - kuulumisia CLLD:stä

Komissio julkaisi tiedonannon tulevasta maatalous- ja maaseutupolitiikasta marraskuussa 2017. Parhaillaan valmistellaan EU-säädöksiä. Tahtotila Leaderin eli Community-Led Local Developmentin CLLD:n vahvistamiseksi vaikuttaa vahvalta. Harjoitus ei kuitenkaan ole helppo.

Komissio kutsui ryhmän avuksi Leader-säädösten yksinkertaistamiseen

DG Agrin Leader-vastaava Karolina Jasinska-Mühleck kutsui marraskuun lopussa kokoon porukan tekemään ehdotuksia Leaderiä koskeviksi säädöksiksi. Tehokas työskentelyrupeama oli vuodenvaihteen tienoilla. Parikymmentä edustajaa eri maista ja Leader-ketjun eri osista saivat kasaan aikamoisen paketin ehdotuksia, joista moni kohdistui myös kansalliselle tasolle ja Leader-ryhmille itselleen.


John Grieve Euroopan maaseutuverkostosta käy läpi 17.1. kokouksen tuloksia


Tämä Reflection group on LEADER kokoontui 17.1.2018 Brysselissä työstämään ehdotuksia eteenpäin. Karolina vakuutti saaneensa ryhmältä hyödyllistä evästystä säädösten luonnosteluun. Seuraavaksi näitä käydään läpi helmikuun alussa Leader-workshopissa Putting simplification into practice.


Hallintoa yksinkertaistetaan ja Leader-periaatteita vahvistetaan

Tärkeimmiksi asioiksi Reflection group on LEADER nosti Leader-periaatteiden vahvistamisen ja hallinnon yksinkertaistamisen. Käytännössä tämä tarkoittaisi työryhmän jäsenten mukaan esimerkiksi hallinnollisten tarkastusten, sanktioiden ja kustannusten kohtuullisuuden arvioinnin keventämistä sekä yksinkertaisia kustannusmalleja.

Moni on huolissaan siitä, että Leader-ryhmissä alueen toimijoiden aktivointi on liian pienessä roolissa, kun työntekijöiden aika kuluu hallinnollisiin tehtäviin. Yhtenä ratkaisuna esitettiin erillistä budjettia aktivointiin. Suomessa näkemys on ennemmin se, että aktivoinnin ja toiminnan erottaminen on keinotekoista. Parempi ratkaisu on keventää hallinnollista taakkaa, jolloin aktivointiin jää enemmän resursseja.

Yksinkertaistamisen lisäksi vahva viesti monesta maasta oli, että kansallisella ja alueellisella tasolla ei aina noudateta Leader-periaatteita. Komissiolta toivottiin vahvempaa otetta muun muassa paikallisten strategioiden laaja-alaisuuden ja kumppanuuden varmistamiseen, innovatiivisuuden edistämiseen ja monirahastoisuuteen. Vaatimuksia Leader-ryhmien hyväksymisen ja toimeenpanon aloittamisen aikataulusta toivottiin kiristettävän. Tasapainottelu tässä ristipaineessa on vaikeaa: yhtäältä EU-sääntelyä on tarkoitus todella vähentää ja toisaalta on tarve, että komissio asettaisi tiukempia raameja.


Eteneekö monirahastoinen CLLD?

Euroopan Leader-ryhmien järjestö ELARD ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ovat esittäneet kaikkiin rahastoihin minimivaatimusta Leaderiin osoitettavasta potista. Mutta onko Leaderin, tai toisin sanoen CLLD:n - Community-Led Local Development - saaminen yhden ohjelman ja rahastojen yhteisten ja yksien säädösten alle realistista? Tätä työryhmässä epäiltiin, vaikka periaatteessa mahdollisuus tähän on. Käytännössä komission eri pääosastot valmistelevat kuitenkin kukin omia säädöksiään.

Mielenkiinnolla jäämme odottamaan, joko komissio esittää joitain omia ajatuksia Leaderiä koskevista säädöksistä helmikuun alussa pidettävässä Leaderin yksinkertaistamiseen tähtäävässä workshopissa.

Linkki: Komission tiedonanto

Linkki: Euroopan Leader-ryhmien järjestön ELARDin kannanotto

Linkki: Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020
Teksti: Laura Jänis, maa- ja metsätalousministeriö
Kuvat: Laura Jänis, maa- ja metsätalousministeriö

Tämä on karuselli, jossa on artikkeleita. Navigoi edellisen ja seuraavan painikkeen avulla.