Suomen ehdokkaat Euroopan maaseutuverkoston hankekilpailuun valittu

Euroopan maaseutuverkoston ENRD juhlistaa kymmenvuotista taivaltaan keräämällä ja nostamalla esiin hanketyön helmiä eri puolilta Eurooppaa. Rural Inspiration Awards –hankekilpailuun sai jokaisesta EU-maasta lähettää kaksi ehdokasta viiteen eri kilpailukategoriaan.

Kilpailulla halutaan juhlistaa maaseuturahaston parhaita osallisuutta, kilpailukykyä ja kestävyyttä parantaneita hankkeita. Kilpailussa valitaan 6 voittajaa: yksi voittaja jokaisesta kategoriasta ja yleisön suosikki. Voittajat valitaan 25 esivalitun hankkeen joukosta.

Temaattisten kategorioiden voittajat valitsee kilpailun raati. Yleisön suosikki äänestetään sähköisessä palvelussa myöhemmin ilmoitettavalla tavalla.

Finalistien matkat Brysseliin hankekilpailun huipentavaan gaalaan maksetaan maaseutuverkoston kautta.

Kilpailukategoriat ja Suomen ehdokkaat niihin näet alla.

Kilpailukyvyn lisääminen

Kyrö Distillery

Saunassa saatu idea on kasvanut globaaliksi menestystarinaksi, jolla on juuret vahvasti paikallisessa historiassa, kulttuurissa ja yhteisössä. Kyrö Distillery on paitsi yritys, myös vahvasti paikallinen kehittäjä, jonka vaikutus näkyy ja kuuluu omalla alueellaan. Maaseuturahasto oli mukana Kyrö Distilleryn matkassa jo lähtökuopissa ja on nyt mukana merkittävässä kasvussa. Yritys työllistää tällä hetkellä 30 henkilöä tislaamolla ja vierailukeskuksessa ja siellä vierailee yli 15 000 vierailijaa vuosittain. Kilpailuun ilmoitetun hankkeen tavoitteena oli Kyrö Distillery Companyn tuotannon laajentaminen vastaamaan kotimaista ja kansainvälistä kysyntää suomalaiselle ruisviskille ja -ginille. Tärkeimmät osa-alueet olivat tislaus-, pullotus- ja varastokapasiteetin kasvatus. Näiden investointien jälkeen Kyrö Distillery on kapasiteetiltaan kansainvälisesti varteenotettava käsityöläistislaamo.

Härkis

Härkis Oy on yritys, joka rakennuttaa uuden härkäpavun jalostukseen suuntautuvan tuotantolaitoksen Kauhavalle. Vastatakseen Suomen markkinakysynnän kasvuun ja ennen kaikkea viennin avautumiseen, Verso Food Oy tarvitsee Härkis Oy:n kaltaisen tuotantolaitoksen, jossa jalostetaan suomalainen härkäpapu niiksi raaka-ainekomponenteiksi, joista mm. Härkis-tuotteet valmistetaan jatkoprosesseissa Verso Food Oy:n alihankkijoilla. Härkis Oy varmistaa suomalaisen härkäpavun elintarvikekäytön ja tunnettuuden kasvun niin Suomessa kuin maailmassakin.


Ympäristö ja ilmasto


Kulota

Metsänuudistamismäärät kulottamalla ovat romahtaneet 2000 -luvulla maassamme. Kulota -hankkeen tavoitteena on kääntää kulotusmäärät kasvuun Etelä-Pohjanmaalla tiedotuksen keinoin maanomistajia aktivoimalla ja kulotusosaamista lisäämällä. Kulotuksella on kiistatta useita positiivisia vaikutuksia metsätalouteen ja metsäluonnon monimuotoisuuteen. Kulotus helpottaa metsänviljelytyötä, parantaa maan lämpö- ja ravinneolosuhteita sekä maaperän emäksisyyttä, edistää metsän terveyttä, varmistaa uuden puusukupolven kasvun ja lisää metsäluonnon monimuotoisuutta luomalla elinympäristöjä paloriippuvaisille lajeille. Kulotus myös monipuolistaa metsäalan yritystoimintaa ja antaa liiketoimintamahdollisuuksia mm. metsäpalveluyrittäjille.

Pusa – puhdas pien-Saimaa
PUSA-hankkeella halutaan edelleen vahvistaa jo aloitettuja vesiensuojelutoimenpiteitä sekä lisätä alueen elinvoimaa.

Elinvoiman lisääminen maaseudulla

Kotona asumisen turvallisuus KAT2 -hanke
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten Kotona asumisen turvallisuus KAT 2-hankkeen päätavoitteena on Iäkkäiden ihmisten kotien asumisturvallisuus-työskentelyn kehittäminen. Hankkeessa luodaan kotona asumisen turvallisuuteen liittyvä toimijaverkosto, jossa roolit ovat selkeät, tiedostetaan keskinäisriippuvuudet, tehtävät on jaettu, vastuut ovat selvillä, kommunikaatio yhdenmukaista ja toimivaa, turvallisuusteknologia osana kokonaisuutta sekä osaaminen tasalaatuista. Tavoitteena on, että kotona asumisen turvallisuus lisääntyy ja eri toimijoiden tuottamia palveluja käyttävät ihmiset ovat yhdenvertaisessa asemassa. Hankkeessa pyritään luomaan malli, jota voidaan soveltaa ja mallentaa muuallakin Suomessa.

Kuitua Pohjoiseen
Kuitua Pohjoiseen on 2-vuotinen tiedotushanke, jonka tarkoituksena on tiedottaa ja informoida kyliä ja kyläläisiä, yrityksiä ja kuntia nopean ja toimintavarman valokuitupohjaisen laajakaistaverkon tuomista mahdollisuuksista sekä maaseuturahaston rahoitusmekanismeista verkon rakentamiseksi.
Hankkeen tavoitteena on lisätä maaseudun elinvoimaisuutta ja parantaa yritysten toimintaedellytyksiä.
Välillisenä tavoitteena on lisätä maaseudun asukkaiden ja yrittäjien omaehtoista itsensä kehittämistä sekä ammattiosaamisen ajantasalla pitämistä ja kehittämistä.

Syrjäytymisen ehkäisy

Varavoimaa Farmarille

MTK-Satakunnan Varavoimaa Farmarille II -hanke tarjoaa maatalousyrittäjille apua maksutta. Hankkeen tavoitteena on auttaa maatalousyrittäjiä selvittämään maatilansa kokonaistilannetta eri kanteilta, löytämään toimintamalleja vaikeuksista selviytymiseen, kuunnella ja auttaa ottamaan yhteyttä eteenpäin erilaisiin palveluntarjoajiin. Hankkeessa halutaan myös auttaa maatalousyrittäjiä pohtimaan omistajanvaihdoksen, tuotantosuunnan muutoksen tai muun muutostilanteen yhteydessä omaa roolia, vahvuuksia ja kehittämiskohteita sekä voimavarojen riittävyyttäYouth board & youth manifest

Tämä on itse asiassa kansainvälinen hanke, joka linkittää neljä eri hanketta yhteen, kolme suomalaista ja yhden skotlantilaisen. Nuoriso Leader on niin hyvä työkalu, että sen olisi hyvä olla käytössä joka puolella. Suomalaisten ja skotlantilaisten yhteisessä hankkeessa etsitäänkin hyviä tapoja sitouttaa nuoria päätöksentekoon ja maaseudun kehittämiseen.

LEADER

Maaseututaidemalli - Mullistaja

Seinäjoen taidehalli toteuttaa Leader -rahoitteisen Maaseututaidemalli –kehittämishankkeen, jonka taustalla on havainto taiteen ammattilaisten puutteellisista työskentely- ja työllistymismahdollisuuksista maaseudulla. Hanke pyrkii etsimään uudenlaisia työskentelymalleja maaseudulle sijoittuville taiteilijoille ja luomalla maaseututaidetoimijoiden alueellista ja kansainvälistä verkostoa. Kansainvälisen residenssiohjelman kehitystyö on osa verkostoitumista.

Silta

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020

Tämä on karuselli, jossa on artikkeleita. Navigoi edellisen ja seuraavan painikkeen avulla.